Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 42-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230477 
(151)  Dátum zápisu  16.08.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.01.2021 
(210)  Číslo prihlášky  42-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.01.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 16, 30, 32, 35, 39, 40, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové baliace fólie; hliník; kľúče; krúžky na kľúče z obyčajných kovov; kovové konzervy; kovové nádoby na potraviny; plechovky.
16 - Albumy; atlasy; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožúry; časopisy (periodiká); ceruzky; vytlačené cestovné poriadky; etikety s výnimkou textilných; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; formuláre; fotografie; grafické zobrazenia; grafické znaky; hárky papiera; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kartón, lepenka; katalógy; knihy; knižné záložky; komiksy; lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lístky; listový papier; nálepky, lepiace štítky; násadky na perá; násady na ceruzky; noviny; nože na papier (kancelárske pomôcky); obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obežníky; papierové obrusy; oznámenia (papiernický tovar); papierové obrúsky na prestieranie; papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papiernický tovar; papierové vreckovky; pečate; pečiatky; perá (kancelárske potreby); peračníky; periodiká; písacie potreby; plagáty; plány; podložky na písanie; podložky pod pivové poháre; portréty; poštové známky; poznámkové zošity; pretlače; príručky; prospekty; publikácie; propagačné a spomienkové predmety z papiera, kartónu alebo lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pečiatky; puzdrá na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; ručné prístroje na etiketovanie; šablóny; stojany na fotografie; stojany na perá a ceruzky; tabule na zapichovanie oznamov; tlačené časové plány a harmonogramy; tlačivá; tlačové písmo; trhacie kalendáre; umelohmotné fólie na balenie; útržkové bloky; papierové vlajky; vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov na balenie; zoznamy.
30 - Aromatické prípravky do potravín nie na lekárske účely obsahujúce výťažky z bylín; chuťové prísady; chuťovky na báze cereálií; čokoládové nápoje; cukrovinky; dresingy do šalátov; glukóza na ľudskú spotrebu; kakaové nápoje; káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; kečup; ľad na osvieženie; ľadový čaj; marináda (chuťové prísady); med; melasový sirup; mliečne čokoládové a kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; müsli; nápoje na báze čajov; ovocné želé (cukrovinky); príchute do nápojov s výnimkou esencií; rastlinné prípravky ako kávové náhradky; šerbety (zmrzlinové nápoje); tacos; konzervované záhradné bylinky ako chuťové prísady; zákusky, koláče; zmrzliny; žuvačky nie na lekárske použitie.
32 - Citronády; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholický koktail; medové nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); nápoje izotonické; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné džúsy; ovocné nektáre; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; šerbety (ovocné nápoje); sirupy na výrobu nápojov; sóda; stolové vody; sýtená voda; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje).
35 - Administratívna správa hotelov; aranžovanie výkladov; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; public relations; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby outsourcingu; spracovanie textov; televízne reklamy; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; zásobovacie služby s tovarmi z tried 16, 30 a 32 pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
39 - Autobusová doprava; balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie novín a časopisov; dovoz, doprava; informácie o preprave; informácie o skladovaní; informácie o doprave; lodná doprava; organizovanie okružných plavieb; organizovanie ciest a výletov; organizovanie exkurzií; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom miesta na parkovanie; preprava cestujúcich; prepravné služby; preprava a skladovanie odpadu; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácia (v doprave); rezervácia zájazdov; riečna doprava; skladovanie; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy; preprava turistov; sprevádzanie turistov; taxislužba; turistické prehliadky; vzdušná doprava; železničná preprava.
40 - Fototlač; knihárstvo; kreslenie, rysovanie laserom; laminovanie; ofsetová tlač; recyklácia odpadu; služby fotoateliérov; služby spojené s farbením; tlač, tlačenie; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; vyvolávanie filmov; odborné poradenstvo týkajúce sa uvedených služieb.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; kaviarne; motelové služby; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; služby barov; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.14, 24.17.25, 27.03.02, 27.05.04, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Filming Zone, s.r.o.; Bukovec 72, 044 20 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2011 05/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2011 10/2011 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 42-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 42-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 11.01.2010 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.01.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 17.01.2011 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 17.01.2011 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.01.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.02.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.02.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.03.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 22.03.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.08.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.07.2021 Typ Doručené
9 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 13.07.2021 Typ Platba
9a Sprievodný list 09.07.2021 Typ Doručené
10 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 06.08.2021 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 12.10.2021 Typ Doručené
11a Osvedčovacia doložka 12.10.2021 Typ Doručené
11b Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 42-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.08.2021 Vojčík & Partners, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku