Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 415-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258299 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  415-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 29, 30, 32, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické hry (sťahovateľné); Elektronické maľovanky (sťahovateľné); sťahovateľný softvér na počítačové hry; sťahovateľné obrazové súbory.
16 - Knihy; tlačené publikácie; papiernický tovar; maľovanky; tvorivé papierové vystrihovačky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; šiltovky; odevy.
29 - Mliečne výrobky; sušené mlieko; mliečne výrobky s vysokým obsahom bielkovín; kyslomliečne výrobky; mlieko; kondenzované mlieko; mliečne dezerty (mliečne výrobky); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); kyslé mlieko; nápoje s mliečnymi acidofilnými baktériami; kefír (mliečny nápoj); acidofilné mlieko; nápoje z fermentovaného mlieka; jogurtové nápoje (jogurty v tekutom stave); smotanové nápoje (mliečne výrobky); maslo; maslové krémy (mliečne výrobky); syry; smotanové syry; parené syry; údené syry; grilovacie syry; delaktózované syry; tavené syry; hrudkové mliekarenské syry; torty zo syra; syrové pláty; jogurty; jogurtové dezerty (mliečne výrobky); delaktózované jogurty; smotana (mliečne výrobky); smotanové dezerty (mliečne výrobky); créme fraiche; smotanové nátierky; syrové nátierky; tvarohové nátierky; jogurtové nátierky; maslové nátierky; delaktózované nátierky; šľahačka; tvarohové výrobky; tvaroh; tvarohy s ovocím; tvarohové dezerty (mliečne výrobky); tvarohové krémy (mliečne výrobky); tvarohové plnky (mliečne výrobky); sójové mlieko (náhradka mlieka); polievky; srvátka; mrazené smotanové krémy; mrazené krémy jogurtové.
30 - Zmrzliny; mrazené jogurty (mrazené potraviny); mrazené cukrovinky na báze mlieka, smotany, tvarohu; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje.
32 - Srvátkové nápoje.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia, zábavná, športová a kultúrna činnosť); organizovanie zábavných alebo vzdelávacích kvízov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.07.04, 07.01.12, 06.07.02, 29.01.12, 29.01.01, 29.01.04, 07.01.24, 07.05.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  bledá modrá Process Blue C (pantone), oranžová - P172C (pantone) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MILSY a.s.; Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 415-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2022 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 415-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.02.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 415-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku