Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 413-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258298 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  413-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 18, 22, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; bezzeminové rastlinné substráty (pre poľnohospodárstvo); geneticky modifikované semená pre poľnohospodársku výrobu; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; moridlá na semená.
05 - Fungicídy; herbicídy; insekticídy; prípravky proti parazitom.
18 - Koža (surovina alebo polotovar); koža jatočných zvierat; vypracované kože; sedlárske výrobky.
22 - Vlna (surovina alebo polotovar); ovčia vlna.
31 - Živé zvieratá; živá hydina; úžitkové domáce zvieratá; krmivo pre zvieratá; krmivo pre vtáky; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; násadové vajcia (na liahnutie); stromy; kríky; nespracované obilie; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie; živé kvety; prírodné trávniky; zrno (osivo); semená na siatie; podstielky pre zvieratá.
35 - Reklama; marketing; telemarketingové služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodná administratíva; stenografické služby; sekretárske služby; kancelárske práce; účtovníctvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); finančné a účtovné audity; vypracovávanie daňových priznaní; fakturácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; subdodávateľské služby (obchodné služby); podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; dražby; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných plôch; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; personálne poradenstvo; administratívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; obchodný manažment pre športovcov; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie.
36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; realitné kancelárie; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie financovania stavebných projektov; prenájom poľnohospodárskych fariem; finančníctvo; finančné poradenstvo; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); poisťovníctvo; bankovníctvo; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); financovanie (služby); pôžičky (finančné úvery); finančné sponzorstvo; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; kapitálové investície; úverové agentúry; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); faktoring; zmenárenské služby; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; likvidácia podnikov (finančné služby); poradenstvo v oblasti, splácania dlhov.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; expedičné služby; sťahovanie; skladovanie; prenájom skladísk; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; dovoz, doprava; doprava, preprava; sprostredkovanie dopravy; prenájom automobilov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); parkovanie automobilov (služby); prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; služby vodičov; logistické služby v doprave; sprevádzanie turistov; organizovanie turistickej dopravy; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; doprava a skladovanie odpadu.
40 - Knihárstvo; tlač, tlačenie; krajčírstvo; úprava textílií; úprava tkanín; farbenie tkanín; farbenie textílií; vyšívanie; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; zhodnocovanie odpadu; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); spracovanie vlny.
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie športovísk; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie poľovníckych streleckých podujatí; služby sprievodcov pri poľovačke a rybolove; usporadúvanie podujatí spojených s poľovníckymi aktivitami; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií; filmové štúdiá; produkcia filmov (nie reklamných); nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, dabing; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinematografických filmov; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; fotografovanie; prekladateľské služby; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prenájom umeleckých diel.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; hotelierske služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; detské jasle; prázdninové tábory (ubytovacie služby); ubytovanie pre zvieratá.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva a lesníctva; záhradkárske služby; rastlinné škôlky; liečenie stromov; zalesňovanie; údržba trávnikov; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny; služby záhradných architektov; krajinotvorba; služby v oblasti záhradného dizajnu; chov zvierat; chov rýb; veterinárna pomoc; prenájom zariadení pre poľnohospodárstvo, akvakultúru, záhradníctvo a lesníctvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AGROPOLIS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Škriniar Andrej, JUDr.; Hany Meličkovej 3431/39, Bratislava-Karlova Ves 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 413-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2022 186,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 413-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 04.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 413-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku