Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 411-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  411-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 12, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové materiály na železničné trate; kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po koľajniciach; lokomotívy; vagóny; železničné spriahadlá; okolesníky železničných kolies; železničný vozový park; železničné vozne; podvozky železničných vozňov; železničné spriahadlá; brzdy koľajových vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); vyklápacie zariadenia (časti železničných vozňov).
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; čistenie vozidiel; čistenie vagónov a železničných cisterien; umývanie dopravných prostriedkov.
39 - Dovoz, doprava; informácie o možnostiach dopravy; skladovanie; skladovanie tovarov (úschova); železničná doprava a preprava; sprostredkovanie dopravy; prenájom nákladných vagónov; prenájom dopravných prostriedkov; doprava a skladovanie odpadu; železničná doprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; doručovacie služby.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); kontroly kvality. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.99.24, 24.17.08, 27.05.03, 04.05.21, 16.03.13, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AXBENET, s.r.o.; Kapitulská 6, 917 00 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GMITERKO & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.; Staromestská 3, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 411-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 411-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.02.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 11.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.02.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 25.02.2021 Typ Interné listy
POZ 411-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku