Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 406-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  406-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Odborné obchodné riadenie činnosti nákupných centier (pre tretie osoby); obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav.
36 - Inkasovanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vyberanie nájomného; prenájom nebytových priestorov v nákupných centrách; správa nehnuteľností týkajúca sa nákupných centier.
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, a športová a kultúrna činnosť v nákupných centrách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.13, 27.05.15, 27.99.01, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MGM, s.r.o.; Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 406-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 406-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.02.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 10.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 10.02.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2021 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 22.02.2021 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 22.02.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2021 Typ Interné listy
POZ 406-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku