Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 403-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199803 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.02.2011 
(210)  Číslo prihlášky  403-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.02.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Diapozitívy, optické disky, optické kompaktné disky, optické nosiče údajov, magnetické disky, magnetické nosiče údajov, optické CD, videokazety, magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových nahrávok.
16 - Brožúry, časopisy, periodiká, formuláre, katalógy, knihy, litografie, nálepky, noviny, plagáty, pohľadnice, príručky, publikácie, tlačoviny.
35 - Reklamná agentúra; reklama; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vydávanie a uverejňovanie reklamných a náborových textov; reprografia dokumentov; rozhlasová a televízna reklama; sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov.
36 - Sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami, zmenárenské služby, informácie o poistení; uzatváranie poistiek; poistenie pri námornej doprave; sprostredkovanie poistenia.
39 - Autobusová doprava; osobná doprava; automobilová doprava; informácie o doprave; rezervácia dopravy; sprostredkovanie automobilovej, autobusovej, leteckej a námornej dopravy; prepravné služby; sprevádzanie turistov; preprava turistov; organizovanie výletov; organizovanie ciest; rezervácia miesteniek; rezervácia zájazdov; turistické prehliadky; sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v tr. 39.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; služby nahrávacích štúdií; požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; požičiavanie magnetofónových pások; požičiavanie videopások; služby prázdninových táborov; vydávanie a zverejňovanie kníh, novín, časopisov, tlačív, brožúr; vydávanie a zverejňovanie textov okrem reklamných a náborových; výroba videofilmov; publikovanie periodickej a neperiodickej tlače.
42 - Tlač; tlačenie; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; sprostredkovanie reštauračných služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FISCHER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cestovní kancelář FISCHER, a.s.; Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.06.2011 06/2011 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2011 09/2011 PC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.01.2021 02/2021 TC3M
 
POZ 403-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 403-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ - fax 09.02.2001 Typ Doručené
2 Prihláška OZ 12.02.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 12.02.2001 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.03.2001 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.03.2001 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2001 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 31.12.2001 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.01.2002 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 11.02.2002 Typ Doručené
9 výsledok rešerše 18.02.2002 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 18.02.2002 Typ Interné listy
11 Žiadosť o opravu 17.05.2002 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 06.06.2002 Typ Odoslané
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.02.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2011 Typ Doručené
15a Doklad o podniku/podnikateľovi 24.02.2011 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.03.2011 Typ Odoslané
17 vyžiadanie poplatku 11.03.2011 Typ Odoslané
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2011 Typ Platba
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.03.2011 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2011 Typ Doručené
21a Doklad 18.05.2011 Typ Doručené
21b Plná moc 18.05.2011 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku 23.06.2011 Typ Odoslané
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2011 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Typ Doručené
26 Výpoveď plnej moci 16.10.2020 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.10.2020 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.10.2020 Typ Doručené
28a Výpis z obchodného registra 16.10.2020 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku za obnovu 05.11.2020 Typ Odoslané
30 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.12.2020 Typ Platba
31 všeobecný referátnik 14.12.2020 Typ Odoslané
32 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2020 Typ Odoslané
33 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 28.12.2020 Typ Odoslané
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.01.2021 Typ Doručené
34a Sprievodný list 26.01.2021 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.02.2021 Typ Odoslané
36 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 15.02.2021 Typ Platba
37 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 19.02.2021 Typ Odoslané
38 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Typ Doručené
39 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 403-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2011 FISCHER Slovakia, s. r. o. FISCHER Slovakia, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 19.07.2011 Cestovní kancelář FISCHER, a.s. FISCHER Slovakia, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2011 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.12.2020 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.12.2020 Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku