Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 40294
(111)  Číslo ochrannej známky  158728 
(151)  Dátum zápisu  05.03.1969 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.06.2017 
(210)  Číslo prihlášky  40294 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.06.1967 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Valivé ložiská, ako napr. guľkové ložiská, valčekové ložiská, súdkové ložiská a ihlové ložiská. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.07.11, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMPEXMETAL Spólka Akcyjna; ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 05.04.2007 04/2007 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2017 08/2017 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 08/2017 ND3M
 
POZ 40294
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 29.04.1997 2 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 40294
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 24.04.1997 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 09.07.1997 Typ Odoslané
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.07.1997 Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.1997 Typ Platba
6 pokyn na zápis prevodu 29.07.1997 Typ Interné listy
7 pokyn na obnovu zápisu 26.08.1997 Typ Interné listy
8 dodatok k osvedčeniu OZ 28.01.1998 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.02.2007 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.02.2007 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2007 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 24.03.2017 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.03.2017 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.04.2017 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2017 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.10.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis prevodu 06.10.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 11.10.2021 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
19d Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2021 Typ Platba
POZ 40294
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Centrala Importowo-Eksportowa Impexmetal
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.06.2017 IMPEXMETAL Spólka Akcyjna IMPEXMETAL Spólka Akcyjna
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku