Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 40149
(111)  Číslo ochrannej známky  157435 
(151)  Dátum zápisu  17.07.1967 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.04.2017 
(210)  Číslo prihlášky  40149 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.1967 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 07, 09, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky; citlivý fotografický materiál.
07 - Stroje a ich súčasti, ako aj obrábacie stroje obsiahnuté v triede 7.
09 - Kamery; fotoaparáty, vedecké a fotografické prístroje a nástroje, čítače optických znakov, optické kondenzory, optické dátové média, optické disky, optické vlákna, optické sklo (okrem okuliarových šošoviek), optické lampy, optické svietidlá, optické kompasy, optické zrkadlá, periskopické šošovky, šošovky pre astrofotografiu, šošovky do fotoaparátov, šošovky do viedeokamier, monokulárne šošovky, binokulárne šošovky, šošovky do ďalekohľadov, šošovky do mikroskopov, príslušenstvo fotoaparátov, najmä slnečné clony, viečka na šošovky, pamäťové karty na použitie v digitálnej fotografii a videokamerách, držiaky kamier pre nastaviteľné upevnenie kamery, statívy fotoaparátov, puzdrá na digitálne filmové kamery, flash disky, zástrčkové adaptéry, svetla pre video, čítačky kariet a batérie, magnetické mechaniky, mechaniky pre flash disky, prístroje pre jedno oko, prístroje pre obe oči, ďalekohľady, mikroskopy, periskopy, mechaniky optických diskov, okuliare na nočné videnie, elektronické hracie okuliare, okuliare pre virtuálnu realitu, stereoskopické prehliadačky a stereoskopické 3D okuliare, ktoré sú súčasťou elektronických hracích a iných systémov, materiály polarizujúce svetlo okrem tých, ktoré sú súčasťou slnečných okuliarov a okuliarov, multimediálne a fotografické obrázkové projektory, digitálne foto rámčeky pre zobrazovanie digitálnych obrazov, videoklipov a reprodukciu hudby, video monitory pre kojencov, projektory pre diapozitívy, piko projektory, fotografické hľadáčiky, filtre pre fotoaparáty.
16 - Tlačoviny; papier a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; papiernické výrobky; fotografie; fotografické snímky a zväčšeniny; diapozitívy a vyvolané filmy; fotografické albumy a všetok ostatný fotografický tovar obsiahnutý v triede 16. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PLR IP HOLDINGS, LLC; 4350 Baker Road, Minnetonka, Minnesota 55343; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka; Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2001 12/2001 TC3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.07.2005 7/2005 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2007 3/2007 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2013 9/2013 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2013 9/2013 TC3M
7 Čiastočné prevody ochranných známok 02.12.2013 12/2013 PG3M
8 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 7/2017 ND3M
 
POZ 40149
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2001 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.05.2005 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.12.2006 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2012 6,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.03.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2012 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2012 26,50 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 08.03.2013 17,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2017 75,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.05.2017 3,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 40149
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o obnovu 28.02.1997 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 26.05.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2001 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2001 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 07.03.2012 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2012 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2012 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.03.2012 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 23.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.08.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.09.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 05.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 05.09.2012 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.01.2013 Typ Odoslané
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 13.03.2013 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 18.03.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.03.2013 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.07.2013 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.09.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 12.09.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 30.01.2017 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.02.2017 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 04.05.2017 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.05.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 40149
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2001 POLAROID CORPORATION POLAROID CORPORATION
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2005 POLAROID CORPORATION POLAROID CORPORATION
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.07.2013 POLAROID CORPORATION POLAROID CORPORATION
4 Prevod majiteľa 10.07.2013 PLR IP HOLDINGS, LLC POLAROID CORPORATION
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.07.2013 PLR IP HOLDINGS, LLC PLR IP HOLDINGS, LLC
6 Zápis alebo zmena zástupcu 10.07.2013 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 22.05.2017 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku