Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 401-2012
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  401-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; adresy (strojčeky na tlačenie -); akvarely; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atramentová tyčinka; atrament, tuš; baliace materiály na báze škrobu; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; bankovky (sponky na -); blahoprajné pohľadnice; blany (rozmnožovacie-); bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy, brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy (periodiká); celulóza (fólie z regenerovanej-) na balenie; ceruzky; cestovné poriadky (vytlačené -); chromolitografy (polygrafia); cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba); cifry (znaky); cigarové pásky; čínsky tuš; dátumové pečiatky; dávkovanie lepiacej pásky (kancelárska pomôcka na -); detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny (jednorazové-); detské plienky z papiera alebo buničiny (jednorazové -); detské plienky z papiera alebo celulózy (jednorázové-); diagramy; dierkovacie karty do žakárových strojov; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; elektrokardiogramy (papier do -); etiketovanie (ručné prístroje na -); etikety s výnimkou textilných; farby (škatule s -) ako školské pomôcky; farebné pásky; figuríny z papierovej drviny; filtačný materiál (papier); filtračný papier; filtre (papierové -na kávu); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; fólie (umelohmotné -) na balenie; fólie (umelohmotné priľnavé naťahovacie -) na paletizáciu; formuláre; fotografie; fotomontáže (zariadenia na -); frankovacie stroje; galvanotypy (polygrafia); glóbusy (zemské -); glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; gule (papierové-); guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky (kancelárska potreba); gumové plátno (papiernictvo); gumy na gumovanie; gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť; hárky papiera; hektografy; histologické rezy ako učebné pomôcky; hlinené formy na modelovanie pre umelcov; hlinené formy na modelovanie pre umelcov; hroty pier; hroty pier zo zlata kalamáre; kalamár, nádobka na; atrament; kalendáre; kameň (litograficky -); kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske svorky kartón (predmety z -) kartón, lepenka kartotékové lístky katalógy; kávové filtre papierové knihárske kostice knihárske nite knihárske plátno knihárske súkno knihársky materiál knihy; knižné záložky; knižné záložky knižné zarážky komiksy; komiksy; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; kopírovacie zariadenia (navaľovacie hárky na-); korekčný atrament; korektory (tekuté -); (kancelárske potreby); kornuty (papierové -); kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; kreditné karty (tlačiareň -) neelektrická; kresliaci uhoľ; krieda na písanie; krieda na písanie; krieda na značenie; krieda (litografická -); krividlá; kružidlá na kreslenie; kvetináče (ozdobné -) z papiera; lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; lamínovačky plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; látky (knihárske; lepenka, kartón lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule lepenkové platne (papiernický tovar) lepiaca páska (kancelárska pomôcka na lepenie -); lepiaca páska (kancelárska pomôcka na lepenie -) lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lepiace pásky na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť; leptaný štočok; lístky; listový papier; listový papier; litografické dosky; litografie makety (architektonické -); maliarske plátna; maliarske štetce; maliarske stojany; mapy; mapy; mapy (geografické -); materiály na pečatenie; mikrovlnné rúry (vrecká na varenie do-); mištičky na vodové farby; mištičky na vodové farby; modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; modelovanie (hlinené formy na -) pre umelcov; modelovanie (hlinené formy na -) pre umelcov; mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov); mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov); mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov); nádobka na atrament, kalamár; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; náprstky na ochranu pred zranením; násadky na perá; násady na ceruzky; navaľovacie platne do kopírovacích strojov; navaľovacie platne do kopírovacích zariadení; navlhčovacie hubky; (kancelárske pomôcky); navlhčovadlá (kancelárske pomôcky); noviny; nože na papier; (kancelárske pomôcky); obálkovacie stroje do kancelárií; obálky (papiernický tovar); obaly na doklady; obaly na mliečne výrobky papierové; obaly na spisy (papierové -); obaly (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované aj nezarámované; obrúsky (papierové - ); obrúsky (papierové - ) na odstraňovanie mejkapu; obrúsky (papierové prestieranie); obrusy (papierové -); obtlačky; oceľové pierka; oceľové pierka; oceľové písmená olejotlače; operadlá na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na; ceruzky (elektrické aj neelektrické); otvárače na listy; otvárače na listy (kancelárske pomôcky); ozdobné kvetináče z papiera; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; palety pre maliarov; panto grafy (rysovacie pomôcky); papier do elektrokardiogramov; papier do kopírovacích strojov; papier do registračných strojov; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papiernický tovar; papierová kaša (drvina); papierové gule; papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; papierové spinky; papier; parafínový papier; paragóny; pásky a karty (papierové-) na zaznamenávanie počítačových programov; pásky a karty (papierové -) na zaznamenávanie počítačových programov; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pásky (papierové -) pastelky; pasy (puzdrá na-); pauzovací papier; pečate; pečatné vosky; pečatné vosky; pečiatkovacie podušky; pečiatky; pečiatky; pečiatky s adresami; pečiatky s adresou; perá na tabule, nie elektrické; perá (kancelárske potreby); peračníky; peračníky, puzdrá na perá; pergamenový papier; periodiká; pijaky; pijavý papier písacie perá (hroty na -) zo zlata; písacie potreby; písacie potreby; písacie potreby; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); písmená; plagáty; plagáty planogramy; plány; plastické hmoty na modelovanie; plátna na knihárske účely; plátno (gumené -) (papiernictvo); plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny (jednorázové -); plienky z papiera a buničiny (detské -); plienky (jednorazové detské -) z papiera alebo buničiny; plienky (jednorazové detské -) z papiera alebo buničiny; plniace perá; počítacie tabuľky; počítačové programy (papierové pásky a štítky na zaznamenávanie -); počítačové tlačiarne (pásky do -); podbradníky (papierové -); podbradníky (papierové -); podložky na písanie; podložky na písanie; podložky na stôl (papierové -) (anglické prestieranie); podložky pod pivové poháre; podložky (písacie-); podnosy na listy; podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; podušky na pečiatkovanie; podušky (pečiatkovacie -); pohľadnice; polygrafické písmo; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové hracie pohľadnice; poštové hracie; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; toaletný papier; trhacie kalendáre; tuby z kartónu; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (verzatiliek); tyčinka (atramentová-); účtovné knihy; úderníky písacích strojov; úderníky písacích strojov; uhľový, kopírovací papier; uholníky (rysovacie -); umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné fólie naťahovacie na paletizáciu; utierky na tvár (papierové -); utierky (papierové -); útržkové bloky; valce do písacích strojov; valčeky (maliarske-); valčeky; (maliarske -) pre domácnosť; väzby na knih;y verzatilky; vinetovacie strojčeky; viskózové fólie na obaľovanie; vlajky (papierové-); vodové farby; vodové farby (mištičky na -); vodové farby (mištičky na -); vosk (pečatný -); vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov; vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vreckovky (papierové-); výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; vzory na šitie; vzory na výrobu odevov; žakarovacie krosná (dierovacie karty do -); záložky do kníh; záložky, stužky do kníh; zaraďovače (kancelárske obaly); zarad'ovače, šanóny (na voľné listy); zaraďovače, šanóny (na voľné listy) zástavy (papierové -) zemepisné mapy; zinkografícké štočky; zošity; zošívačky (kancelárske pomôcky); zošívačky (kancelárske pomôcky); zotierače tabúľ (špongie); zotierače tabúľ (špongie); zoznamy.
21 - Bytové akváriá (poklopy na -); bytové teráriá (viváriá)
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok administratívne spracovanie obchodných objednávok; agentúry (reklamné-); analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; daňové priznania (príprava a vyhotovenie - ); dražby; drevo (ohodnocovanie nezoťatého lesného -); fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické; predpovede; hotely (spravovanie-); informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie -) (pre zákazníkov); informácie (obchodné alebo podnikateľské -); informácie (obchodné alebo podnikateľské -); informačné kancelárie (komerčné -); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kancelárske stroje a zariadenia (prenájom -); klasifikovanie vlny; klasifikovanie vlny; komerčné informačné kancelárie; kompilácie (štatistické -); kompilácie (štatistické -); komunikačné médiá (prezentácia výrobkov v - ) pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; licencie (obchodná správa -) výrobkov a služieb pre tretie osoby; maloobchod (prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre-); marketingové štúdie; mzdy a výplatné listiny (príprava -); nábor zamestnancov; nábor zamestnancov; nákupné ceny veľkoobchodné ceny (analýzy -); obchodná činnosť (pomoc pri riadení -); obchodná činnosť (poradenstvo v -); obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné a priemyselné podnikov (pomoc pri riadení -); obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie -); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne -); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné objednávky (administratívne spracovanie -); obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odhady dreva v lese (nezoťatého); odhady (obchodné -); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); ohodnocovanie lesného dreva (nezoťatého); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; personálne poradenstvo; písanie na stroji; počítačové databázy (zbieranie údajov do-); počítačové databázy (zoraďovanie údajov v-); podniky (služby poskytované v súvislosti so sťahovaním -); podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo (odborné obchodné -); porovnávania cien (služby -); posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; predajné automaty (prenájom -); predplácanie novín a časopisov (zabezpečovanie -); predplatné pre tretie osoby (zaobstarávanie -); predplatné telekomunikačných služieb; predplatné telekomunikačných služieb; predpovede (hospodárske alebo ekonomické -); predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; premiestňovanie prevádzok a podnikov (služby týkajúce sa -); prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prieskum verejnej mienky; prieskum (obchodný -); príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; reklama; reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny.; vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie-); reklamné oznamy (rozširovanie -) reklamné plochy (prenájom -); reklamné služby (zásielkové-); reklamné texty (uverejňovanie -); reprografia dokumentov; revízia účtov; riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov (poskytovanie pomoci pri -); riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského -) rozhlasová reklama; rozhlasová reklama; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; sponzori (vyhľadávanie -; ); spotrebitelia (obchodné informácie a rady -); spracovanie textov; správa(obchodná -) licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; sprostredkovateľne práce; štatistické kompilácie; stenografia; telekomunikačné služby (predplatné-); televízna reklama; televízne reklamy; testovanie (psychologické -) na účely výberu; texty (spracovanie -); účtovníctvo; účtovníctvo; účty (zostavovanie výpisov z -); umenie (obchodný manažment v oblasti -); vedenie kartoték v počítači; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; výpisy z účtu (robenie -); vzorky tovarov (distribúcia -); zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov); zasielame reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zhromažďovanie výstrižkov z časopisov (služby zaoberajúce sa -); zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.04.09, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.01, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bachová Petra; Nábrežná 36, 940 64 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 401-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.03.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 401-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 09.03.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.03.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.03.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 02.04.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.04.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o informáciu 09.05.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.05.2012 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 21.06.2012 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.06.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zastavenie konania 10.08.2012 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 24.08.2012 Typ Odoslané
POZ 401-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku