Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 40-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  234931 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.01.2023 
(210)  Číslo prihlášky  40-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.01.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.
42 - Chemické analýzy, výskum a vývoj nových výrobkov pre iných; štúdie technických projektov; výskumné, konzultačné a poradenské služby; kontrola kvality; skúšky materiálov; služby vedeckých laboratórií; služby produktového dizajnu; služby technickej podpory. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.10, 27.05.11, 26.11.10, 26.02.05, 26.11.01, 03.07.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LESAFFRE ET COMPAGNIE; 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 40-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.01.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 40-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.01.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.01.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.01.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.01.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 30.01.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Typ Odoslané
POZ 40-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku