Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 399-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  399-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); monitory (počítačový hardvér); počítačový softvér; zariadenia na monitorovanie kvality oleja; zariadenia na monitorovanie výmeny oleja; zariadenia na monitorovanie množstva oleja.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby.
42 - Technický výskum; inžinierska činnosť; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; priemyselné analýzy; a priemyselný výskum; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ECOFIL, spol. s r.o.; Okružná 6001, 071 01 Michalovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Kohut PK consulting; Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 399-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 399-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 31.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 07.04.2021 Typ Interné listy
POZ 399-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku