Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 39469
(111)  Číslo ochrannej známky  157341 
(151)  Dátum zápisu  25.05.1967 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.01.2017 
(210)  Číslo prihlášky  39469 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.01.1967 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Steroidné prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KENALOG 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.09.2001 9/2001 PC3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2005 3/2005 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2007 1/2007 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 7/2017 ND3M
 
POZ 39469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2001 600,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.12.2004 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2004 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2006 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.04.2015 7,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 21.03.2017 266,00 EUR
Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.12.2022 4,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 39469
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o obnovu 09.01.1997 Typ Doručené
p.na dodatok 31.01.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2001 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2001 Typ Platba
Plná moc 20.04.2001 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 28.05.2001 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2001 Typ Odoslané
Plná moc 12.11.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.11.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 14.12.2004 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 14.12.2004 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2005 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.01.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 01.02.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.10.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 02.11.2006 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.11.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.04.2015 Typ Doručené
Plná moc 07.04.2015 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.04.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 01.06.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.03.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.03.2017 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 22.03.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 12.12.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.12.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.12.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.12.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 15.12.2022 Typ Odoslané
druhopis dodatku k osvedčeniu 13.01.2023 Typ Odoslané
POZ 39469
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa E. R. Sguibb & Sons, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Prevod majiteľa 07.06.2001 E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.01.2005 E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 05.01.2005 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2015 Čermák Jiří, JUDr. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 18.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku