Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3928-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202760 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3928-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 09, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty; kozmetické prípravky.
09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrané záznamové médiá.
16 - Publikácie periodické, neperiodické; knihy; časopisy; tlačoviny, brožúry, letáky, informačné a propagačné materiály v papierovej forme; papiernické výrobky; knihárske výrobky; fotografie; samolepky; učebné a školské potreby a pomôcky (s výnimkou prístrojov a zariadení) vrátane zošitov a skicárov; hracie karty; obalové materiály z plastických hmôt zahrnuté v tejto triede; papierové maľovanky a vystrihovačky.
18 - Školské tašky.
24 - Textilné výrobky všetkých druhov zaradené v triede 24, ako sú látky, šatovky, konfekčné tkaniny konopné, ľanové bavlnené, vlnené alebo hodvábne.
25 - Odevný tovar akéhokoľvek druhu, najmä odevy pánske, dámske a detské; obuv všetkých druhov vrátane obuvi detskej, sandálov a papúč.
28 - Hry, hračky.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly, zaváraniny; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; všetky uvedené potraviny aj v konzervovanej forme; potraviny na báze sóje zahrnuté v tejto triede.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; obilné prípravky, sójová múka; chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina; med, sirup z melasy; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica, korenie, koreniny, chuťové omáčky, sójová omáčka; nálevy na šaláty; ľad na chladenie.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
32 - Pivo vrátane ľahkých pív a ležiakov; vody minerálne a šumivé, nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové šťavy; prášky, koncentráty a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov.
35 - Agentúra dovozná a vývozná v rozsahu predmetu činnosti; poradenská a sprostredkovateľská činnosť v ekonomickej oblasti vrátane kalkulácií a rozpočtovníctva; sprostredkovateľská činnosť obchodná s tovarmi; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  IKAR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IKAR, a.s.; Kukuričná 13, 831 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2003 02/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2003 08/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 3928-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3928-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.01.2002 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 06.02.2002 Typ Odoslané
4 Plná moc 15.02.2002 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.09.2002 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.11.2002 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 19.11.2002 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.11.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2003 Typ Odoslané
10 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 18.08.2008 Typ Doručené
11 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 03.09.2008 Typ Platba
12 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 05.09.2008 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o vrátení preplatku 31.10.2008 Typ Odoslané
14 vnútrospisový list 06.11.2008 Typ Interné listy
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.10.2011 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2011 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.10.2011 Typ Platba
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.10.2011 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 3928-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.10.2011 IKAR, a.s. IKAR, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku