Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3927-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  203368 
(151)  Dátum zápisu  03.07.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3927-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Hokejové palice. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BAUER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bauer Hockey Ltd.; 60 Jean-Paul-Cayer Street, Blainville, Quebec J7C 0N9; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2003 04/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2003 10/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.09.2008 09/2008 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2008 09/2008 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2012 09/2012 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
9 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
12 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2019 08/2019 TC3M
 
POZ 3927-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3927-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.01.2002 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 06.02.2002 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.04.2002 Typ Doručené
5 Plná moc 12.04.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 28.08.2002 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 17.09.2002 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 15.11.2002 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 30.12.2002 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2003 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.05.2008 Typ Doručené
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.05.2008 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 12.05.2008 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2008 Typ Platba
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2008 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Typ Odoslané
16 Žiadosť o informáciu 12.12.2008 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 29.12.2008 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.11.2011 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2011 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2012 Typ Doručené
21a Doklad o prevode/prechode 12.03.2012 Typ Doručené
21b Plná moc 12.03.2012 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2012 Typ Platba
23 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.05.2012 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2012 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2012 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2012 Typ Doručené
27 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2012 Typ Platba
28 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2012 Typ Platba
29 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2012 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.05.2019 Typ Doručené
32 Žiadosť o zápis prevodu 06.05.2019 Typ Doručené
32a Doklad o prevode 06.05.2019 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.05.2019 Typ Doručené
33a Plná moc 06.05.2019 Typ Doručené
34 Žiadosť o zápis prechodu 06.05.2019 Typ Doručené
34a Doklad o prechode 06.05.2019 Typ Doručené
35 Doplnenie materiálov 13.05.2019 Typ Doručené
35a Doklad o prechode 13.05.2019 Typ Doručené
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2019 Typ Platba
37 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2019 Typ Platba
38 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
39 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 3927-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.07.2008 BAUER NIKE HOCKEY INC. BAUER NIKE HOCKEY INC.
2 Prevod majiteľa 07.07.2008 NIKE International Limited BAUER NIKE HOCKEY INC.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 07.07.2008 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 17.07.2012 Nike Bauer Hockey Corp. NIKE International Limited
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.07.2012 Nike Bauer Hockey Ltd. Nike Bauer Hockey Corp.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.07.2012 Nike Bauer Hockey Corp. Nike Bauer Hockey Ltd.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.07.2012 Bauer Hockey Corp. Nike Bauer Hockey Corp.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 17.07.2012 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
9 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2019 Bauer Hockey Corp. Bauer Hockey Corp.
10 Prevod majiteľa 03.07.2019 Performance Sports Group Ltd Bauer Hockey Corp.
11 Prevod majiteľa 03.07.2019 9990089 CANADA Inc. Performance Sports Group Ltd
12 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2019 Bauer Hockey Ltd. 9990089 CANADA Inc.
13 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 FAJNOR IP, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku