Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3921-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202285 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3921-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 12, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Okuliare, slnečné okuliare, puzdrá na okuliare, bicyklové počítače, ochranné helmy, najmä cyklistické prilby, všetko patriace do triedy 9.
12 - Bicykle, ich časti a súčasti, všetko patriace do triedy 12.
25 - Oblečenie, najmä športové oblečenie, cyklistické oblečenie, obuv, najmä športová obuv, cyklistická obuv, nepremokavé oblečenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.12, 26.03.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wheeler Industrial Co., Ltd.; 34, Sec. 2, Chung Hsiao W. Rd., Taipei, R. O. C.; TW 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 3921-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3921-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 27.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2002 Typ Platba
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.12.2001 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.01.2002 Typ Platba
5 Plná moc 23.01.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 28.08.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.10.2011 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 3921-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku