Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3920-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202058 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3920-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 36, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče dát a informácií so záznamom zvuku alebo obrazu, softvér na grafickú prezentáciu dát.
16 - Výtlačky, knihy a brožúry, periodické publikácie.
36 - Prieskumy a analýzy trhu v oblasti bankovníctva.
38 - Šírenie informácií prostredníctvom verejných dátových sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FMDS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GfK Slovakia, s.r.o.; Einsteinova 24/Aupark Tower , 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.10.2012 10/2012 ND3M
 
POZ 3920-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3920-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2001 Typ Doručené
1a Doklad o príznačnosti 27.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.01.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.08.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 02.09.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 28.05.2012 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2012 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2012 Typ Doručené
10 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.06.2012 Typ Platba
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Typ Platba
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Typ Platba
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.09.2012 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 3920-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2012 GfK Slovakia, s.r.o. GfK Slovakia, Inštitút pre prieskum trhu, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2012 GfK Slovakia, s.r.o. GfK Slovakia, s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2012 GfK Slovakia, s.r.o. GfK Slovakia, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.10.2012 Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku