Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3918-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  204072 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3918-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, spracovanie textov do písomných dokumentov, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, reprografické služby, obchodné zastupovanie na rokovaniach, zbieranie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácii o domácom podnikateľskom prostredí v oblasti obchodu, spracovanie, aktualizácia a vyhodnocovanie obchodných informácií, poradenstvo v oblasti obchodných kontaktov s podnikateľmi zo zahraničia.
36 - Poradenstvo v oblasti daňových informácií, finančné zastupovanie na rokovaniach.
38 - Telekomunikačné služby, vedenie informačných kancelárií, mediálne šírenie informácií o asociácií.
41 - Zvyšovanie kvalifikácie v oblasti obchodu, rekvalifikácia zamestnancov, odborné semináre pre externých účastníkov, vnútroasociačné vzdelávacie činnosti, organizovanie rokovaní so subjektmi ako sú ústredné orgány štátnej správy, banky, poisťovne a podnikateľská sféra.
42 - Prekladateľské a tlmočnícke služby, prenájom softvéru, poradenstvo v oblasti právnych informácií, poradenstvo v oblasti obchodného práva pri obehu tovarov na vnútornom trhu, vývoze, dovoze, reexporte tovarov, daní a financií, právne zastupovanie na rokovaniach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.17, 23.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zväz obchodu SR, skrátený názov ZO SR; Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2003 07/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2004 01/2004 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.04.2012 04/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.12.2017 12/2017 TC3M
 
POZ 3918-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3918-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.01.2002 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.10.2002 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 06.12.2002 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.03.2003 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.04.2003 Typ Doručené
7 vyžiadanie doplatku 15.04.2003 Typ Odoslané
8 výsledok rešerše 14.04.2003 Typ Interné listy
9 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.04.2003 Typ Platba
10 pokyn na zverejnenie POZ 29.04.2003 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2003 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2011 Typ Doručené
12a Doklad 27.07.2011 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 27.07.2011 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 31.08.2011 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 31.08.2011 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 07.10.2011 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 07.10.2011 Typ Odoslané
18 Žiadosť inde neuvedená 24.10.2011 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 28.10.2011 Typ Odoslané
20 Žiadosť inde neuvedená 27.10.2011 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.12.2011 Typ Doručené
21a Doklad 07.12.2011 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2011 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 12.01.2012 Typ Odoslané
24 vyžiadanie poplatku 12.01.2012 Typ Odoslané
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2012 Typ Platba
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2012 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 21.02.2012 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2017 Typ Doručené
28a Rozhodnutie súdu 18.08.2017 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2017 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku 18.09.2017 Typ Odoslané
31 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.09.2017 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2017 Typ Odoslané
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.05.2021 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.05.2021 Typ Odoslané
36 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 14.07.2021 Typ Odoslané
37 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
37a Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
38 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2021 Typ Doručené
39 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 19.10.2021 Typ Platba
POZ 3918-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.02.2012 Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, skrátený názov ZOCR SR Zväz obchodu Slovenskej republiky
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2017 Zväz obchodu SR, skrátený názov ZO SR Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, skrátený názov ZOCR SR
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku