Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3914-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202055 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3914-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Bankovníctvo, bankové informácie, finančné analýzy, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné konzultácie, služby v oblasti finančníctva, platobný styk a zúčtovanie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, kapitálové investície, vykonávanie činností v oblasti stavebného sporenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.; Bajkalská 30, 829 48 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 3914-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3914-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 27.12.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 27.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.08.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 28.08.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.11.2011 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.12.2011 Typ Odoslané
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2012 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.01.2019 Typ Doručené
10a Plná moc 17.01.2019 Typ Doručené
10b Výpis z obchodného registra 17.01.2019 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 22.02.2019 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.10.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 05.11.2021 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 3914-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku