Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3907-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202758 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3907-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Propagácia súťaží a súťažných podujatí.
41 - Služby zabávačov; predvádzanie živých vystúpení vrátane estrádnych programov s vystúpeniami komikov, imitátorov a impresionistov; zaobstarávanie show so živou hudbou; vytváranie show; organizovanie, pripravovanie a uvádzanie (inscenovanie) súťaží a súťažných podujatí; služby zábavy; poskytovanie služieb kín a televízie; služby zábavných klubov; služby diskoték; služby herní; plánovanie osláv (zábava); poskytovanie informácií týkajúcich sa zábavy a športu; všetky uvedené služby poskytované v baroch, denných baroch, hostincoch a reštauráciách.
42 - Služby barov, hostincov a reštaurácií; poskytovanie stravovania vo forme poskytovania potravín a nápojov; služby pohostenia; služby kaviarní, samoobslužných reštaurácií, jedální, bufetov a reštaurácií a príprava jedál na konzumáciu vonku; služby denných barov; služby hotelov a motelov; služby navrhovania vzhľadu, vybavenia a výzdoby barov, hostincov a reštaurácií; poradenské, informačné a franchisingové konzultačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22, 26.02.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intertain (Bars) Limited; Rowley House, South Herts Office Campus, Elstree Way, Borehamwood, Hertfordshire WD6 1JH; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2003 02/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2003 08/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.12.2006 12/2006 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 3907-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3907-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 27.12.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.12.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 28.12.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.01.2002 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.09.2002 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.11.2002 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.11.2002 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 14.11.2002 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 19.11.2002 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 19.11.2002 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2003 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2006 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2006 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 31.08.2006 Typ Odoslané
14 Plná moc 09.10.2006 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2006 Typ Odoslané
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.02.2010 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 11.02.2010 Typ Doručené
16b Plná moc 11.02.2010 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.02.2010 Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 18.05.2010 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.07.2010 Typ Doručené
20 Doklad o prevode/prechode 20.09.2010 Typ Doručené
21 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 08.12.2010 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 28.01.2011 Typ Doručené
22a Plná moc 28.01.2011 Typ Doručené
23 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 21.02.2011 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 05.04.2011 Typ Doručené
24a Plná moc 05.04.2011 Typ Doručené
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.04.2011 Typ Odoslané
26 Plná moc 06.05.2011 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.07.2011 Typ Doručené
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.08.2011 Typ Platba
30 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 12.09.2011 Typ Odoslané
31 Odpoveď na správu úradu 11.10.2011 Typ Doručené
31a Plná moc 11.10.2011 Typ Doručené
32 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 3907-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.10.2006 Regent Inns plc Regent Inns plc
2 Prevod majiteľa 25.05.2011 Intertain (Bars) Limited Regent Inns plc
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.05.2011 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku