Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3906-2001
(111)  Trademark Number  201117 
(151)  Registration Date  11.11.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.12.2011 
(210)  Application Number  3906-2001 
(220)  Application Date  27.12.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.2002 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov a sympózií; vyučovanie; vyššie, vysokoškolské, celoživotné a doplnkové vzdelávanie; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; expertízy (inžinierske práce); kontrola kvality; počítačové programovanie; obnovovanie počítačových báz dát; prenájom počítačového softvéru; priemyselné dizajnérstvo; projektovanie v strojárstve; štúdie technických projektov; technický prieskum; tvorba softvéru; umelecké dizajnérstvo; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  15.07.01 
(540) Trademark