Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3906-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201117 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3906-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov a sympózií; vyučovanie; vyššie, vysokoškolské, celoživotné a doplnkové vzdelávanie; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; expertízy (inžinierske práce); kontrola kvality; počítačové programovanie; obnovovanie počítačových báz dát; prenájom počítačového softvéru; priemyselné dizajnérstvo; projektovanie v strojárstve; štúdie technických projektov; technický prieskum; tvorba softvéru; umelecké dizajnérstvo; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.07.01 
(540) Vyjadrenie