Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 38962
(111)  Číslo ochrannej známky  158727 
(151)  Dátum zápisu  05.03.1969 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.11.2016 
(210)  Číslo prihlášky  38962 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.1966 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Valivé ložiská, guľôčkové ložiská, valčekové ložiská, valcové ložiská a ihlové ložiská. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMPEXMETAL Spólka Akcyjna; ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 03.08.2006 08/2006 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 03.05.2017 05/2017 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2017 05/2017 TC3M
 
POZ 38962
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 05.06.1996 2 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 38962
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 31.05.1996 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 28.04.1998 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.06.1998 Typ Doručené
5 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.07.1998 Typ Doručené
6 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
7 pokyn na zápis prevodu 14.07.1998 Typ Interné listy
8 pokyn na obnovu zápisu 14.07.1998 Typ Interné listy
9 dodatok k osvedčeniu OZ 27.11.1998 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.05.2006 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.06.2006 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2006 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.11.2016 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.12.2016 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.12.2016 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.12.2016 Typ Platba
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2016 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 18.04.2017 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.10.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis prevodu 06.10.2021 Typ Doručené
20a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
21 Doplnenie materiálov 11.10.2021 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
21b Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
21c Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
21d Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2021 Typ Platba
POZ 38962
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Centrala Importowo-Eksportowa Impexmetal
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.04.2017 IMPEXMETAL Spólka Akcyjna IMPEXMETAL Spólka Akcyjna
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku