Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3893-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  202393 
(151)  Dátum zápisu  14.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.12.2020 
(210)  Číslo prihlášky  3893-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.12.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 31, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potraviny biologické, dietetické, posilňujúce, obohatené vitamínmi, dietetické nutričné doplnky, klíčky obilia a prípravky zo sladu na dietetické účely, pečivo pre deti a chorých.
30 - Mlynárske, cestovinové, pekárske a cukrárske výrobky, výrobky obsahujúce obilniny alebo strukoviny a zmesi z nich, výrobky z múky, kukurice, výrobky expandované, extrudované, čokoláda a výrobky z nej, pochutiny na báze obilnín, jemné a trvanlivé pečivo, prášok do pečiva, ryža a výrobky z ryže, chlieb všetkých druhov, káva, kakao, cukor, múka, sladové prášky a polevy, soľ, mak, rasca, korenie, med, potravinársky škrob, droždie.
31 - Pokrutiny na báze obilnín.
42 - Hostinská činnosť, prevádzkovanie pekární a cukrární (poskytovanie služieb pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.15, 08.01.03, 08.01.04, 26.04.06, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Michelské pekárny a.s.; U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Suchoňová Katarína, JUDr.; Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2010 12/2010 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 27.01.2021 02/2021 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.01.2021 02/2021 TC3M
 
POZ 3893-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3893-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 22.12.2000 Typ Doručené
1a Plná moc 22.12.2000 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.12.2000 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 10.01.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 25.10.2001 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 29.11.2001 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 30.01.2002 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 31.01.2002 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2002 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 14.02.2002 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2002 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 19.04.2002 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.07.2002 Typ Odoslané
12a Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.09.2002 Typ Doručené
12b Plná moc 12.09.2002 Typ Doručené
13 Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.09.2002 Typ Doručené
14 vyžiadanie doplatku 23.09.2002 Typ Odoslané
15 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 14.10.2002 Typ Platba
16 pokyn na zverejnenie POZ 15.10.2002 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.10.2010 Typ Doručené
18a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.10.2010 Typ Doručené
20 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.10.2010 Typ Platba
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2010 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2010 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.04.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.11.2020 Typ Doručené
24a Plná moc 12.11.2020 Typ Doručené
25 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.11.2020 Typ Doručené
25a Plná moc 12.11.2020 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.12.2020 Typ Odoslané
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.12.2020 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2020 Typ Odoslané
29 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 14.12.2020 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2020 Typ Doručené
30a Plná moc 15.12.2020 Typ Doručené
30b Výpis z obchodného registra 15.12.2020 Typ Doručené
31 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 16.12.2020 Typ Odoslané
32 Odpoveď na správu úradu 17.12.2020 Typ Doručené
32a Výpis z obchodného registra 17.12.2020 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 22.12.2020 Typ Odoslané
34 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 26.02.2021 Typ Odoslané
POZ 3893-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.10.2010 Advokátska kancelária, Suchoňová Katarína, JUDr. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.12.2020 Michelské pekárny a.s. Michelské pekárny a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku