Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 388-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  205806 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  388-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov do pozemných vozidiel); spojky a transmisné zariadenia okrem tých, ktoré sú pre pozemné vozidlá; poľnohospodárske nástroje, okrem nástrojov poháňaných ručne; liahne pre vajcia; práčky, vysávače, elektricky poháňané kefy.
09 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvukových záznamov, gramofónové platne; automatické distribútory a mechanizmy pre nástroje na mince; zapisovacie pokladnice, počítacie stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače; hasiace prístroje; elektrické žehličky; telekomunikačné prístroje a zariadenia; elektronické prístroje, zariadenia a ich súčasti a diely.
11 - Prístroje na osvetlenie, vykurovanie, výrobu pary, na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
37 - Stavebníctvo, opravy, inštalačné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.07.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION; 686, Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
POZ 388-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.02.2003 3 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.02.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 388-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 18.02.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.02.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.02.2003 Typ Platba
Plná moc 26.02.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.02.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.10.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 388-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku