Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3871-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202284 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3871-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické produkty na priemyselné použitie; zmäkčovače vody; prostriedky a činidlá proti hrdzi, nie na domáce použitie; ochranné prostriedky na sklenený tovar, porcelán a hlinené, kameninové výrobky, keramické nádoby a kuchynský riad; produkty proti matneniu a strate lesku kuchynského riadu a skleneného tovaru, tie, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; všetky uvedené tovary s dezinfekčnými komponentmi alebo bez nich.
03 - Bieliace, odfarbovacie prípravky a iné substancie na použitie na bielizeň a umývanie riadu, či v pevnej, kvapalnej alebo gélovej forme; prípravky na suché čistenie bielizne; leštiace prípravky pre kuchyňu a sklenený tovar; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; čističe na koberce; detergenty; mydlá; prípravky proti hrdzi a vodnému kameňu na použitie v domácnosti; zmakčovače textílií, prísady do bielizne; prípravky na odstraňovanie škvŕn a farby; všetky uvedené tovary s dezinfekčnými komponentmi alebo bez nich. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  POWERBALL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reckitt Benckiser Finish B.V.; Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.02.2007 02/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.07.2016 07/2016 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 3871-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3871-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2002 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 18.01.2002 Typ Odoslané
4 Plná moc 01.03.2002 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 05.09.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2006 Typ Doručené
8a Plná moc 27.11.2006 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2006 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2007 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.01.2011 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Platba
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.03.2011 Typ Doručené
13a Plná moc 14.03.2011 Typ Doručené
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.03.2011 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prevodu 21.04.2016 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 26.04.2016 Typ Doručené
17a Plná moc 26.04.2016 Typ Doručené
17b Doklad o prevode 26.04.2016 Typ Doručené
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2016 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.05.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.09.2021 Typ Doručené
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2021 Typ Platba
21a Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.09.2021 Typ Doručené
21b Plná moc 14.09.2021 Typ Doručené
21c Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
22a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 3871-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2006 Reckitt Benckiser N. V. Reckitt Benckiser N. V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
3 Prevod majiteľa 01.06.2016 Reckitt Benckiser Finish B.V. Reckitt Benckiser N. V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.06.2016 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku