Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3863-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202032 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3863-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nápoje, najmä pitné vody, ochutené vody, minerálne vody a sýtené vody, iné nealkoholické nápoje, najmä chladené nealkoholické nápoje, energetické nápoje a nápoje s obsahom vitamínov a minerálov, limonády, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy, koncentráty a prášky na výrobu nápojov, najmä minerálne a sýtené vody, chladené nealkoholické nápoje, energetické nápoje, nápoje s obsahom vitamínov a minerálov, ovocné nápoje a ovocné šťavy, ostatné nealkoholické nápoje zaradené do triedy 32. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.07.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  priestorová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Coca-Cola Company; One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Csekes Erika, JUDr., Advokátska kancelária CVD, s. r. o.; Sasinkova 12, 811 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.02.2012 02/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 3863-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3863-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.12.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.12.2001 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.12.2001 Typ Doručené
2 Plná moc 07.01.2002 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.01.2002 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.01.2002 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.08.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2011 Typ Doručené
8a Plná moc 28.10.2011 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.10.2011 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2011 Typ Platba
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2011 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.04.2021 Typ Doručené
POZ 3863-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.11.2011 The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku