Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 386-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  205804 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  386-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  43 - Hotelové, reštauračné a cateringové služby a služby denného baru a nočného klubu; poskytovanie hotelových a motelových služieb; poskytovanie zariadení/vybavení pre schôdze, konferencie a výstavy; rezervačné služby pre hotelové ubytovanie a ďalšie druhy ubytovania; poskytovanie dočasného ubytovania; služby poskytovania elektronických informácií vzťahujúcich sa na hotely; služby poskytované pri ubytovaní a odubytovaní v hoteli; služby hotelového vrátnika a všetky služby obvykle poskytované hotelmi a reštauráciami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Inter-Continental Hotels Corporation; c/o Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia Drive, 30346-2149 Altlanta, Georgia; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.11.2011 11/2011 QB3M
4 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34407743 1 IHG HOTELS LIMITED výlučná 09.09.2011 platná
 
POZ 386-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.02.2003 3 500,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 17.06.2011 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.02.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 386-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 18.02.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2003 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 03.04.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.04.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.10.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 17.06.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.06.2011 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 21.06.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 386-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku