Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 385-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203378 
(151)  Dátum zápisu  03.07.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  385-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.02.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 20, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické zariadenia na sledovanie a riadenie letovej prevádzky, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov, navigačné prístroje, pozorovacie prístroje, radary, rádionavigačné prístroje, rádiosondážne prístroje, rádiové prístroje, počítačový softvér.
20 - Kovový nábytok.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančný lízing, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností.
37 - Montáž, údržba a opravy strojov, montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
38 - Počítačová komunikácia.
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, služby pre oddych a rekreáciu.
42 - Počítačové programovanie, tvorba softvéru, návrh počítačových systémov, inštalácia počítačových programov, projektovanie a konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, hotelierske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.01, 26.03.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALES a.s.; Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slovakiapatent, Patentová a známková kancelária, Bačík Kvetoslav, Ing.; ul. SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2003 04/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2003 10/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2012 08/2012 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2012 08/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 08/2012 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 20.12.2021 24/2021 ND3M
 
POZ 385-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 385-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.02.2002 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.02.2002 Typ Doručené
1b Plná moc 13.02.2002 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 13.02.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.02.2002 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.12.2002 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 15.01.2003 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 21.01.2003 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 21.01.2003 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.02.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.02.2012 Typ Doručené
10 Žiadosť o opravu 20.02.2012 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2012 Typ Platba
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2012 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.03.2012 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2012 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2012 Typ Platba
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2012 Typ Doručené
17 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 05.04.2012 Typ Odoslané
18 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 05.04.2012 Typ Odoslané
19 Plná moc 30.05.2012 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2021 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2021 Typ Odoslané
23 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 05.11.2021 Typ Odoslané
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2021 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 16.11.2021 Typ Odoslané
26 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 25.11.2021 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 385-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.06.2012 ALES, a. s. ALES, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.06.2012 ALES a.s. ALES, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku