Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3814-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202557 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3814-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Hnojivá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FLOROVIT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GRUPA INCO S.A.; ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
 
POZ 3814-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3814-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2002 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 18.01.2002 Typ Odoslané
4 Plná moc 17.01.2002 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 14.10.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 14.10.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 19.12.2011 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2011 Typ Platba
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.12.2011 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 20.01.2012 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.03.2012 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 25.05.2012 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2012 Typ Doručené
14a Plná moc 25.05.2012 Typ Doručené
14b Doklad 25.05.2012 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.04.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.11.2021 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 25.11.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
19b Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 3814-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2012 GRUPA INCO S.A. INCO-VERITAS S. A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku