Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3809-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  201937 
(151)  Dátum zápisu  07.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.12.2010 
(210)  Číslo prihlášky  3809-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie, katalyzátory, plastické polotovary na ďalšie spracovanie, filtre na odstraňovanie kyslých plynov, plastické hmoty v nespracovanom stave, hrotové elektródové kryštály na báze oxidov zinku; chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a zváranie; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; spojivá a lepidlá na použitie v priemysle; uvedené tovary s výnimkou fotografických, kinematografických a optických tovarov.
02 - Tonery, tonery do kopírovacích strojov a zariadení, tonery do faxových strojov a zariadení farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
06 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebné materiály z kovu, trolejové vedenia na elektroinštalácie, kovové výlevky, kovové dvere, kovové brány, diaľkovo ovládané garážové dvere, kyselinovzdorné vysokopolymérne plášte a povlaky, oceľové plechy a materiál na výrobu oceľových plechov, oceľové panely na použitie ako podlahovina, zvárací drôt, obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebné materiály z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov; železiarsky tovar, drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; výrobky z bežných kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy.
07 - Stroje a nástroje, zváračky a zváracie stroje, priemyselné roboty, stroje na osadzovanie elektronických súčiastok, zariadenie na suché leptanie alebo rytie, mikroelektrické vybíjacie a výbojkové zariadenia, systémy na výrobu optických diskov, zariadenie na presné spájanie, zariadenia na výrobu alebo spracovanie dosiek plošných spojov, zvárací drôt, stroje na montáž dielov, spájkovacie stroje, stroje na upevňovanie skrutiek, elektrické nástroje; motory, elektrické motory, elektrické generátory; výťahy; zariadenia na pranie a sušenie, elektrické práčky na bielizeň, elektrické sušičky na bielizeň, elektrické umývačky riadu; kompresory (nie na chirurgické použitie); pumpy, elektrické pumpy; mixovacie, rezacie a sekacie stroje, miešacie stroje, elektrické odšťavovače, elektrické kuchynské roboty, elektrické mlynčeky na mäso, elektrické otvárače na konzervy, elektrické ostriče nožov, elektrické mlynčeky na kávu, elektrické drviče ľadu, elektrické zariadenia na spracovanie odpadu, záhradnícke nástroje, elektrické zariadenia na úpravu trávnikov, elektrické rozprašovače dezinfekčných prípravkov a insekticídov; elektrické zariadenia na čistenie, elektrické vysávače, elektrické leštiče podlahy; stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem ručného; liahne.
08 - Holiace strojčeky, ručné náradie a nástroje, elektrické holiace strojčeky s rotačnou alebo vibračnou čepeľou, elektrické holiace strojčeky, elektrické natáčky na vlasy, elektrické depilátory, elektrické strojčeky na úpravu brady, elektrické strojčeky na úpravu vlasov; elektrické ručné náradie a nástroje, elektrické kulmy, elektrické vlasové žehličky, elektrické kefy na natáčanie vlasov, ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; pobočné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky.
09 - Predajné automaty; hasiace prístroje; batérie, suché články, nabíjateľné akumulátory, nabíjačky akumulátorov a batérií, akumulátory, solárne články, palivové články; elektródy, uhlíkové tyčinky do suchých batérií a akumulátorov, uhlíkové tyčinky na zváranie; elektroinštalačné zariadenia, konektory (elektrické), elektrické káble, elektrické vedenia, podlahové vedenia na interiérové elektrické rozvody, predradníky na stabilizáciu výbojok a tlejiviek, podpodlahové rozvodové systémy, spínače s tlmičom svetla, prerušovače obvodov, magnetické stýkače a štartéry, ochrany obvodov, spínacie mechanizmy, elektrické spojovacie skrine, vypínače zariadení, zásuvky, zástrčky (elektrické), izolačné materiály, elektrické časovacie spínače a iné inštalačné zariadenia; signalizačné prístroje a zariadenia, vstupné videotelefóny, interkomy, elektrické dverové zvončeky, budíky a bzučiaky, hlásiče požiarov, alarmy úniku plynu, alarmy proti zlodejom, prenosné núdzové bzučiaky; akustické prístroje a zariadenia, rozhlasové prijímače, kazetové páskové prehrávacie/záznamové zariadenia, rádiokazetové záznamové zariadenia, prenosné prehrávače kazetových pások, prehrávacie/záznamové zariadenia CD, prehrávacie/záznamové zariadenia na minidisky, stojany na minidisky, prehrávacie/záznamové audiozariadenia na DVD, bezpečnostné digitálne prehrávacie/záznamové zariadenia, bezpečnostné digitálne karty, reproduktory, tunery, zosilňovače, stereokomponentné systémy, prehrávače záznamov, grafické korektory (equalizéry), rozhlasové prijímače s hodinami, nahrávacie zariadenia s integrovanými obvodmi, digitálne zvukové procesory, slúchadlá s hlavovým držiakom, slúchadlá na ucho/do ucha, mikrofóny, nahrávacie/prehrávacie zariadenia na spev zo záznamu, softvéry na CD (nahrané), elektrické megafóny, jazykové učebne, audiosystémy do automobilov, systémy adries pre verejnosť, audiomixéry, čističe audiozariadení, audiokáble, videokáble a iné akustické prístroje; audiovizuálne prístroje a zariadenia, televízne prijímače, CRT displeje, katódové trubice, snímacie elektrónky, plazmové televízne prijímače, plazmové displeje, televízne prijímače s LCD displejom, liquid crystal displays - displeje s tekutými kryštálmi, televízne prijímače kombinované so záznamovým zariadením na videopásky, televízne prijímače kombinované s prehrávacím zariadením na disky, antény, tunery na satelitné vysielanie, televízne tunery, internetové terminály, videoprojektory, videokazetové záznamové zariadenia, kamkordéry, videokamery, videotlačiarne, laserové prehrávacie zariadenia na disky, prehrávacie zariadenia na video CD, softvér na video CD, prehrávacie/záznamové videozariadenia na DVD, farebné videosystémy na veľkoplošné zobrazovanie, káblové televízne systémy, mechaniky pevných diskov, zariadenia na tvorbu videoobrazu, tabule elektrických optických zobrazovacích jednotiek, viacúčelové elektrické zobrazovacie systémy, systémy videozariadení s uzavretými obvodmi, softvér na DVD, televízne kamery, videoprepínače, nelineárne editovacie systémy, zariadenia na kontrolu písania, autorizačný systém na DVD, zobrazovacie zariadenia s diódou emitujúcou svetlo a iné audiovizuálne prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na optické disky, mechaniky optických diskov, nahrávače optických diskov, prehrávače optických diskov, vymieňače optických diskov, kazety optických diskov, riadiace systémy optických diskov; komunikačné prístroje a zariadenia, faxy, vysielače/prijímače (transceivery), telefóny, celulárne mobilné telefóny, puzdrá na mobilné telefóny, telefónne záznamníky, miestne automatické linkové prepínacie systémy, prijímače globálneho pozičného systému (GPS), rádiotelefóny, lodné radary, prijímače rádiového upozorňovacieho zariadenia, mobilné komunikačné systémy, viackanálové rádiové systémy, elektrické dopravno-informačné tabule, videotelekonferenčné systémy, systémy osobných prenosných telefónov, systémy lokálnych sietí, audiovizuálne kódovacie/dekódovacie zariadenia, navigačné cestné systémy pre automobily, elektronické systémy na vyberanie cestných poplatkov, anténa na GPS (globálne pozičné systémy); kontrolné a riadiace prístroje a zariadenia, elektrické otvárače dverí, komunikačné a monitorovacie systémy na obytné jednotky, ochranné detekčné systémy, automatické systémy na monitorovacie a kontrolné funkcie v rámci budov, elektrické viacúrovňové bezpečnostné zariadenia; automatické kontrolné prístroje a zariadenia, elektrické rozvádzacie dosky, dopravné signalizačné zariadenia, lokalizačné systémy autobusov, ultrazvukové detektory vozidiel, informačné a telekomunikačné siete na riadenie cestnej premávky, stmievače, spínače denného osvetlenia, invertory, programovateľné regulátory, transformátory, skriňové rozvádzače, domáce systémy na výrobu elektriny, kondenzátory, počítače a ich periférne zariadenia, počítače, textové procesory, počítačový softvér (nahratý), skenery obrázkov k osobným počítačom, tlačiarne, prídavné adaptéry k počítačom, notebooky a iné mobilné zariadenia obsahujúce sieťové adaptéry, pamäte RAM, modemy alebo pevné disky, počítačové klávesnice, počítačové myši (zariadenia na spracovanie dát), mechaniky CD-ROM, mechaniky pružných diskov, čítacie/zapisovacie zariadenia kariet, čítacie zariadenia na identifikačné kódy, zaznamenávače času, ručné dátové terminály, elektronické registračné pokladnice, systémy predajných miest, terminály na zber dát, palmtopy (prenosné digitálne organizéry), mechaniky DVD-RAM/ROM, systémy na počítačom podporované navrhovanie alebo počítačom podporovanú výrobu, mechaniky pevných diskov systémov, elektronické kalkulačky, počítačový softvér, neprerušiteľné zdroje elektrickej energie počítačov, komunikačných a vysielacích zariadení a iné periférne zariadenia k počítačom; externé záznamové médiá, videopásky, čistiace pásky, D-VHS kazetové videopásky, audiopásky, pružné disky, optické disky, minidisky, DVD (digitálne univerzálne disky), IC pamäťové karty; meracie prístroje a zariadenia, termoluminescenčné dozimetrické systémy, prenosné röntgenové dozimetre, elektronické počítacie prístroje, ampérmetre, merače spotreby energie, merače väzby medzi obvodmi, elektrické merače rozptylu, elektrické merače izolácie, teplomery, procesory meracích systémov, monitory elektrickej energie multiobvodového typu, mikropresné meracie prístroje, prístroje na meranie telesného tuku, počítadlá krokov, audio/videoanalyzátory, osciloskopy, modulátory, voltmetre, merače zakrivenia a iné meracie zariadenia; senzory, fotosenzory, teplotné senzory, senzory na určovanie polohy, senzory na meranie uhlovej rýchlosti, senzory na meranie rotácie, senzory na meranie uhlov, senzory na meranie vlhkosti a iné senzory; elektrické súčiastky, diódy emitujúce svetlo, tekuté kryštály, moduly displejov s tekutým kryštálom, magnetróny (prístroje na pozorovanie prúdu elektrónov), diódy, tranzistory, termostaty, integrované obvody, integrované systémy s veľkým množstvom komponentov na jednom čipe, polovodičové pamäťové zariadenia, jednočipové mikropočítače, elektrické kondenzátorové moduly do mikrofónov, procesory na spracovanie poltónového obrazu, hlavy tepelných tlačiarní, magnetické hlavy, permanentné magnety, konektory, relé obvody, komponenty zobrazovacích zariadení, polovodičové lasery, CCD obrazové senzory, filmové kondenzátory, membránové jednotky na okysličovanie, elektrické tunerové jednotky, vysokofrekvenčné jednotky, jednotky na legalizáciu mincí, jednotky na legalizáciu bankoviek, čítacie/zapisovacie zariadenia magnetických kariet, oscilátory s riadeným napätím, PLL syntetizátorové moduly, modulové jednotky na bezdrôtovú komunikáciu, súčiastky na optickú transmisiu, dosky plošných spojov, komponenty reproduktorov, dodávače alebo zásobovače energie, adaptéry striedavého prúdu, konvergentné magnety, indukčné cievky, kondenzátory elektrických zariadení, filtre elektrických signálov, transformátory, vychyľovacie cievky, termistory, varistory, piezoelektrické keramické komponenty, akustickooptické zariadenia, elektrické odpory, potenciometre, kódovacie zariadenia, tlačiarenské jednotky, hybridné integrované obvody, komponenty vypínačov, elektroinštalačné panely, dosky zvariteľné teplom, transparentné dotykové panely, elektroluminescenčné prvky, diaľkové ovládacie jednotky, magnetické odolné prvky, tepelné poistky a iné elektronické súčiastky, iné elektrické prístroje pre domácnosť, elektrické ploché žehličky, elektrické kulmy, elektrické vlasové žehličky; prístroje na zváranie, zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom, zváracie elektródy, zariadenia na rezanie kovu oblúkom, plynom alebo plazmou; prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, kinematografické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; uvedené tovary s výnimkou fotografických, kinematografických a optických tovarov.
10 - Elektronické tlakomery, laserové lekárske prístroje a nástroje, ultrazvukové diagnostické prístroje a zariadenia, prístroje pre sluchovo postihnutých, laserové skalpely, elektrické masážne prístroje, ručné vibrátory na lekárske účely, nízkofrekvenčné svalové stimulátory na lekárske účely, vysokofrekvenčné zariadenia na lekárske účely, elektrické vzduchové matrace pre chorých s preležaninami, elektrické inhalátory na terapeutické použitie, elektrické vyhrievacie podložky, dentálne CCD senzorové systémy, densitometre na lekárske účely, prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály.
11 - Osvetľovacie zariadenia a prístroje, žiarivky, žiarivkové štartéry, fluorescenčné lampy so závitom, fluorescenčné lampy, volfrámové halogénové lampy, baterky, fluorescenčné lampáše, iné lampy, fluorescenčné osvetľovacie telesá, dynamo-osvetľovacie súpravy na bicykle, germicídne lampy, elektrické hubiče hmyzu a iné osvetľovacie telesá; zariadenia na varenie, automatické zariadenia na prípravu chleba v domácnosti, elektrické kanvice, elektrické variče ryže, variče ryže na plyn, pomalovariče, elektrické ražne, rúry, rúry na varenie, hriankovače, kávovary, elektrické kuchynské sporáky, elektrické termohrnce, plynové variče, platne s indukčným ohrevom, elektrické platničky na barbacue, mixéry, odšťavovače, ručné mixéry, kuchynské roboty, mlynčeky na mäso, elektrické otvárače konzerv, elektrické ostriče nožov, mikrovlnné rúry, plynové sporáky s rúrou, elektrické panvice na prípravu potravín, výlevky a iné variče; zariadenia na chladenie a mrazenie, chladničky, mrazničky, dávkovače studenej a horúcej vody, chladiace a mraziace vitríny, elektrické chladiče vody, elektrické zariadenia na výrobu ľadu; ventilačné zariadenia a prístroje, elektrické ventilátory, vetracie ventilátory, elektrické čističe vzduchu, digestory, elektrické odvlhčovače, elektrické zvlhčovače, fúkacie zariadenia, vzduchové clony, zariadenia na úpravu vzduchu, stropné ventilátory, strešné ventilátory, elektrostatické odstraňovače prachu, ich časti a príslušenstvo, všetko zahrnuté v triede 11 a iné ventilačné prístroje a zariadenia; zariadenia na ohrievanie, ochladzovanie a klimatizáciu, vzduchové klimatizačné zariadenia, ventilátorové jednotky klimatizačných zariadení, odparníkové osviežovače vzduchu, ohrievacie a vykurovacie zariadenia, elektrické vyhrievače priestoru, elektrické prikrývky, elektricky vyhrievané podlahoviny, ventilátorové ohrievače na vykurovací petrolej, elektrické ohrievače nôh, plynové bezdrôtové ohrievače a iné vykurovacie, ochladzovacie a klimatizačné zariadenia; zariadenia na sanitárne účely, elektrické bidety, toalety a záchody, umývacie sedadlá na záchody, prenosné toalety, systémy na aeračnú úpravu splaškov, čističe vody, pece na spaľovanie odpadov, kuchynské zariadenia na spracovanie odpadov, sauny, vane, vaňové zariadenia, domáce elektrické sprchy; ohrievače vody, plynové rýchloohrievače vody a iné ohrievače vody; prístroje a zariadenia na sušenie, sušičky riadu, elektrické sušičky na vlasy, sušičky na bielizeň a iné sušičky; zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia.
12 - Bicykle, bicyklové pneumatiky a duše, automaticky navádzané vozidlá, bicykle s prídavným elektrickým pohonom, vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu.
14 - Hodinárske a iné chronometrické zariadenia, hodiny, elektrické časomerače, drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre.
15 - Elektronické organy, elektronické klavíry, klávesové nástroje, syntetizéry, bicie bubny, sekvencery, modulátory zvuku, zosilňovače klávesových nástrojov, externé pamäte hudobných nástrojov; hudobné nástroje.
16 - Kancelárske potreby, skartovacie stroje na papier, elektrické zošívačky, otvárače listov (na baterky), elektrické kancelárske strúhadlá, elektrické dierkovače, elektronické tabule, elektronické písacie stroje, páskové kazety do elektronických písacích strojov, prístroje na tlačenie šekov, termálne papiere; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačové znaky; tlačiarenské štočky; uvedené tovary s výnimkou fotografických, kinematografických a optických tovarov.
17 - Plastické materiály vo forme tabúľ, blokov alebo prútov, formovacie materiály, plastické hmoty ako polotovary, vodné rúrky vystlaté PVC; kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových.
19 - Nekovové stavebné materiály, nekovové dvere, odkvapy, stropné panely, skladacie dvere, drevený podlahový materiál, zvukovoizolačné dosky, strešná krytina, prefabrikované domy, lamináty, obklady budov, nekovové schodíky, rebríky, zvukotesné materiály; nekovové stavebné materiály; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky okrem kovových.
20 - Nábytok, police a podstavce na mikrovlnné rúry, police a podstavce pod TV, police a podstavce na audio, skrine na šatstvo, poštové schránky, držiaky a podstavce na umývadlo, kuchynské pracovné dosky, skrinka na plynový sporák, kuchynské zásuvkové skrinky, nástenné zásuvkové skrinky; nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobky z plastov.
21 - Potreby pre domácnosť, kefy, elektrické zubné kefky, pomôcky na čistenie šatstva, elektrické leštiče nechtov, elektrické pomôcky na čistenie okien, elektrické žehliace lisy na nohavice; domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene a špongie; kefy, kefky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelán, kameninové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
28 - Športové potreby, elektrické rybárske plaváky, zariadenia na pripevnenie rybárskych háčikov na rybárske lanká, elektronické golfové nacvičovacie zariadenia (trenažéry), aplikátory voskov na lyže, stacionárne bicykle a valčekové pásy; hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček.
35 - Maloobchodné služby, reklamné služby, obchodný manažment/riadenie, obchodná správa, maloobchodné služby pre elektrické a elektronické prístroje a zariadenia (zoskupovanie rôznych tovarov v záujme všetkých, umožňujúce spotrebiteľom výhodne si prezrieť a nakúpiť tieto tovary v elektrickom maloobchode), informačné služby týkajúce sa predaja komodít, obchodné alebo podnikateľské informácie, agentúry poskytujúce komerčné informácie, prenájom kopírovacích zariadení; reklamná činnosť; obchodný manažment/riadenie; obchodná správa; administratívne riadenie.
36 - Finančné služby, vydávanie bankových kariet; poisťovníctvo; služby v oblasti finančníctva; služby v oblasti peňažníctva; služby realitných kancelárií.
37 - Montáž a opravy elektrických zariadení, opravy rozhlasových a televíznych prijímačov, opravy a údržba elektrických komunikačných zariadení a prístrojov, opravy a údržba domácich elektrických spotrebičov, opravy a údržba elektrických osvetľovacích zariadení, opravy a údržba zariadení na rozvod energie a kontrolu, opravy a údržba elektrických motorov, opravy a údržba meracích a/alebo testovacích zariadení a nástrojov, opravy a údržba medicínskych zariadení a nástrojov, opravy a údržba kovoobrábacích strojov a nástrojov, opravy a údržba zariadení na varenie, opravy a údržba strojov na automatický predaj, opravy a údržba zariadení na čistenie vody, opravy a údržba hudobných nástrojov, opravy a údržba hodín a hodiniek, opravy a údržba domácich plynových ohrievačov vody, opravy a údržba kúpeľňových zariadení, opravy toaletných sedadiel s umývacími vodnými dýzami, montáž, údržba a opravy počítačového hardvéru, opravy a údržba klimatizačných zariadení, montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a vybavenia, montáž, údržba a opravy strojov, opravy vozidiel, opravy a údržba elektronických komunikačných zariadení a nástrojov, opravy a údržba počítačov, opravy a údržba elektronických tlačiarní, opravy telefónov, elektrikárske práce, vybavenie pre telekomunikácie; stavebníctvo; opravy; montážne služby.
38 - Telekomunikačné služby, komunikačné služby cez internet, služby elektronickej pošty; telekomunikačné služby.
40 - Lisovanie optických diskov; spracovanie a úprava materiálov a zaobchádzanie s nimi.
41 - Zábava, informácie o možnostiach zábavy, autorizácia optických diskov, produkcia videopások na vzdelávanie, kultúrne, zábavné a športové účely; vzdelávanie; zabezpečovanie výcviku, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Počítačové programovacie služby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, dizajn počítačového softvéru, počítačové programovanie, údržba počítačového softvéru, dizajn počítačového softvéru, strojárstvo, testovanie a výskum týkajúci sa elektrických prístrojov a nástrojov, prenájom počítačov; poskytovanie stravy a nápojov; poskytovanie prechodného ubytovania; lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť; zverolekárske služby a služby v poľnohospodárstve; právne služby; výskum v oblasti vedy a priemyslu; programovanie počítačov; služby, ktoré nie je možné zaradiť do predchádzajúcich tried. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Corporation; 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  18.12.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 5/2003 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.03.2009 3/2009 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2010 12/2010 ND3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.04.2011 4/2011 QB3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.03.2012 3/2012 QB3M
8 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 01.07.2016 7/2016 QC3M
9 Zaniknuté ochranné známky 11.08.2021 15/2021 MA3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34886350 2 Panasonic Electronic Devices Slovakia, s. r. o. nevýlučná 03.02.2011 neplatná
  • 34886351 3 Panasonic Electronic Devices Slovakia, s. r. o. nevýlučná 25.01.2012 neplatná
  • 34886352 4 Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. nevýlučná 25.01.2012 neplatná
 
POZ 3809-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
F0011 Popl. za prihlášku 28.12.2000 3 500,00 SKK
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 22.01.2001 6 300,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2010 479,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 18.10.2010 16,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.11.2011 16,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.11.2011 16,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 25.09.2015 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3809-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť - FAX Typ Doručené
Plná moc 18.12.2000 Typ Doručené
Prihláška OZ 18.12.2000 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 04.01.2001 Typ Platba
vyžiadanie doplatku za podanie POZ 16.01.2001 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 25.01.2001 Typ Platba
výsledok rešerše 16.08.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.08.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 11.03.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.03.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
Plná moc 09.12.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.02.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 12.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 12.10.2010 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2010 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 20.10.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2010 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 21.11.2011 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 21.11.2011 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2011 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 25.11.2011 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 25.11.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.01.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 22.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.09.2015 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.09.2015 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 31.03.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.04.2016 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik licenčnej zmluvy 06.04.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.06.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.04.2020 Typ Doručené
POZ 3809-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.01.2009 Panasonic Corporation MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku