Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3808-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  201936 
(151)  Dátum zápisu  07.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.12.2020 
(210)  Číslo prihlášky  3808-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Predajné automaty; fotografické, kinematografické a optické prístroje a nástroje, fotoaparáty, elektrické bleskové jednotky obsahujúce zdroj a zábleskovú výbojku, digitálne fotoaparáty, fotoprojektory, mikroskopy s osvetlením, kopírovacie stroje a zariadenia, elektronické dosky s plošnými spojmi, šošovky; hasiace prístroje; batérie, suché články, nabíjateľné akumulátory, nabíjačky akumulátorov a batérií, akumulátory, solárne články, palivové články; elektródy, uhlíkové tyčinky do suchých batérií a akumulátorov, uhlíkové tyčinky na zváranie, elektroinštalačné zariadenia, konektory (elektrické), elektrické káble, elektrické vedenia, podlahové vedenia na interiérové elektrické rozvody, predradníky na stabilizáciu výbojok a tlejiviek, podpodlahové rozvodové systémy, spínače s tlmičom svetla, prerušovače obvodov, magnetické stýkače a štartéry, ochrany obvodov, spínacie mechanizmy, elektrické spojovacie skrine, vypínače zariadení, zásuvky, zástrčky (elektrické), izolačné materiály, elektrické časovacie spínače a iné inštalačné zariadenia; signalizačné prístroje a zariadenia, vstupné videotelefóny, interkomy, elektrické dverové zvončeky, budíky a bzučiaky, hlásiče požiarov, alarmy úniku plynu, alarmy proti zlodejom, prenosné núdzové bzučiaky; akustické prístroje a zariadenia, rozhlasové prijímače, kazetové páskové prehrávacie/záznamové zariadenia, rádiokazetové záznamové zariadenia, prenosné prehrávače kazetových pások, prehrávacie/záznamové zariadenia CD, prehrávacie/záznamové zariadenia minidiskov, stojany na minidisky, prehrávacie/záznamové audiozariadenia na DVD, bezpečnostné digitálne prehrávacie/záznamové zariadenia, bezpečnostné digitálne karty, reproduktory, tunery, zosilňovače, stereokomponentné systémy, prehrávače záznamov, grafické korektory (equalizéry), rozhlasové prijímače s hodinami, nahrávacie zariadenia s integrovanými obvodmi, digitálne zvukové procesory, slúchadlá s hlavovým držiakom, slúchadlá na ucho/do ucha, mikrofóny, nahrávacie/prehrávacie zariadenia na spev zo záznamu, softvéry na CD (nahrané), elektrické megafóny, jazykové učebne, audiosystémy do automobilov, systémy adries pre verejnosť, audiomixéry, čističe audiozariadení, audiokáble, videokáble a iné akustické prístroje; audiovizuálne prístroje a zariadenia, televízne prijímače, CRT displeje, katódové trubice, snímacie elektrónky, plazmové televízne prijímače, plazmové displeje, televízne prijímače s LCD displejom, displeje s tekutými kryštálmi, televízne prijímače kombinované s nahrávacím zariadením na videopásky, televízne prijímače kombinované s prehrávacím zariadením na disky, antény, tunery na satelitné vysielanie, televízne tunery, internetové terminály, videoprojektory, videokazetové záznamové zariadenia, kamkordéry, videokamery, videotlačiarne, laserové prehrávacie zariadenia na disky, prehrávacie zariadenia na video CD, softvéry na video CD, prehrávacie/záznamové videozariadenia na DVD, farebné videosystémy na veľkoplošné zobrazovanie, káblové televízne systémy, mechaniky pevných diskov, zariadenia na tvorbu videoobrazu, tabule elektrických optických zobrazovacích jednotiek, viacúčelové elektrické zobrazovacie systémy, systémy videozariadení s uzavretými obvodmi, softvér na DVD, televízne kamery, videoprepínače, nelineárne editovacie systémy, zariadenia na kontrolu písania, autorizačný systém na DVD, zobrazovacie zariadenia s diódou emitujúcou svetlo a iné audiovizuálne prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na optické disky, mechaniky optických diskov, nahrávače optických diskov, prehrávače optických diskov, vymieňače optických diskov, kazety optických diskov, riadiace systémy na optický disk; komunikačné prístroje a zariadenia, faxy, vysielače/prijímače (transceivery), telefóny, celulárne mobilné telefóny, puzdrá na mobilné telefóny, telefónne záznamníky, miestne automatické linkové prepínacie systémy, prijímače globálneho pozičného systému (GPS), rádiotelefóny, lodné radary, prijímače rádiového upozorňovacieho zariadenia, mobilné komunikačné systémy, viackanálové rádiové systémy, elektrické dopravno-informačné tabule, videotelekonferenčné systémy, systémy osobných prenosných telefónov, systémy lokálnych sietí, audiovizuálne kódovacie/dekódovacie zariadenia, navigačné cestné systémy pre automobily, elektronické systémy na vyberanie cestných poplatkov, anténa na GPS (globálne pozičné systémy); kontrolné a riadiace prístroje a zariadenia, elektrické otvárače dverí, komunikačné a monitorovacie systémy na bytové jednotky, ochranné detekčné systémy, automatické systémy na monitorovacie a kontrolné funkcie v rámci budov, elektrické viacúrovňové bezpečnostné zariadenia; automatické kontrolné prístroje a zariadenia, elektrické rozvádzacie dosky, dopravné signalizačné zariadenia, lokalizačné systémy autobusov, ultrazvukové detektory vozidiel, informačné a telekomunikačné siete na riadenie cestnej premávky, stmievače, spínače denného osvetlenia, invertory, programovateľné regulátory, transformátory, skriňové rozvádzače, domáce systémy na výrobu elektriny, kondenzátory; počítače a ich periférne zariadenia, počítače, textové procesory, počítačový softvér (nahraný), skenery obrázkov k osobným počítačom, tlačiarne, prídavné adaptéry k počítačom, notebooky a iné mobilné zariadenia obsahujúce sieťové adaptéry, pamäte RAM, modemy alebo pevné disky, počítačové klávesnice, počítačové myši (zariadenia na spracovanie dát), mechaniky CD-ROM, mechaniky pružných diskov, čítacie/zapisovacie zariadenia kariet, čítacie zariadenia na identifikačné kódy, zaznamenávače času, ručné dátové terminály, elektronické registračné pokladnice, systémy predajných miest, terminály na zber dát, palmtopy (osobné digitálne organizéry), mechaniky DVD-RAM/ROM, systémy na počítačom podporované navrhovanie alebo počítačom podporovanú výrobu, mechaniky pevných diskov systémov, elektronické kalkulačky, počítačový softvér, neprerušiteľné zdroje elektrickej energie počítačov, komunikačných a vysielacích zariadení, ostatné periférne zariadenia na počítače; externé záznamové médiá, videopásky, čistiace pásky, D-VHS kazetové videopásky, audiopásky, pružné disky, optické disky, minidisky, DVD (digitálne univerzálne disky), IC pamäťové karty; meracie prístroje a zariadenia, termoluminescenčné dozimetrické systémy, prenosné röntgenové dozimetre, elektronické počítacie prístroje, ampérmetre, merače spotreby energie, merače väzby medzi obvodmi, elektrické merače rozptylu, elektrické merače izolácie, teplomery, procesory meracích systémov, monitory elektrickej energie multiobvodového typu, mikropresné meracie prístroje, prístroje na meranie telesného tuku, počítadlá krokov, audio/videoanalyzátory, osciloskopy, modulátory, voltmetre, merače zakrivenia a iné meracie zariadenia; senzory, fotosenzory, teplotné senzory, senzory na určovanie polohy, senzory na meranie uhlovej rýchlosti, senzory na meranie rotácie, senzory na meranie uhlov, senzory na meranie vlhkosti a iné senzory; elektrické súčiastky, diódy emitujúce svetlo, tekuté kryštály, moduly displejov s tekutým kryštálom, magnetróny (prístroje na pozorovanie prúdu elektrónov), diódy, tranzistory, termostaty, integrované obvody, integrované systémy s veľkým množstvom komponentov na jednom čipe, polovodičové pamäťové zariadenia, jednočipové mikropočítače, kondenzátorové moduly do mikrofónov, procesory na spracovanie poltónového obrazu, hlavy tepelných tlačiarní, magnetické hlavy, permanentné magnety, konektory, relé obvody, komponenty zobrazovacích zariadení, polovodičové lasery, CCD obrazové senzory, filmové kondenzátory, membránové jednotky na okysličovanie, elektrické tunerové jednotky, vysokofrekvenčné jednotky, jednotky na legalizáciu mincí, jednotky na legalizáciu bankoviek, čítacie/zapisovacie zariadenia magnetických kariet, oscilátory s riadeným napätím, PLL syntetizátorové moduly, modulové jednotky na bezdrôtovú komunikáciu, súčiastky na optickú transmisiu, dosky plošných spojov, komponenty reproduktorov, dodávače alebo zásobovače energie, adaptéry striedavého prúdu, konvergentné magnety, indukčné cievky, kondenzátory elektrických zariadení, filtre elektrických signálov, transformátory, vychyľovacie cievky, termistory, varistory, piezoelektrické keramické komponenty, akustickooptické zariadenia, elektrické odpory, potenciometre, kódovacie zariadenia, tlačiarenské jednotky, hybridné integrované obvody, komponenty vypínačov, elektroinštalačné panely, dosky zvariteľné teplom, transparentné dotykové panely, elektroluminescenčné prvky, diaľkové ovládacie jednotky, magnetické odolné prvky, tepelné poistky a iné elektronické súčiastky; iné elektronické prístroje pre domácnosť, elektrické ploché žehličky, elektrické kulmy, elektrické vlasové žehličky; prístroje na zváranie, zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom, zváracie elektródy, zariadenia na rezanie kovu oblúkom, plynom alebo plazmou; prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, kinematografické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Corporation; 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 5/2003 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 04.03.2011 3/2011 XD3M
5 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 3/2011 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2011 3/2011 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.12.2020 12/2020 ND3M
 
POZ 3808-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
F0011 Popl. za prihlášku 28.12.2000 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.12.2010 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.10.2020 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3808-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť - FAX Typ Doručené
Plná moc 18.12.2000 Typ Doručené
Prihláška OZ 18.12.2000 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 04.01.2001 Typ Platba
výsledok rešerše 16.08.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.08.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 11.03.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.03.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2010 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2010 Typ Platba
vyžiadanie poplatku za obnovu 06.12.2010 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.04.2020 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.10.2020 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.10.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.08.2022 Typ Odoslané
POZ 3808-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.01.2011 Panasonic Corporation MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku