Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3807-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  202225 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3807-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje a nástroje, zváračky a zváracie stroje, priemyselné roboty, stroje na osadzovanie elektronických súčiastok, zariadenie na suché leptanie alebo rytie, mikroelektrické vybíjacie a výbojkové zariadenia, systémy na výrobu optických diskov, zariadenie na presné spájanie, zariadenia na výrobu alebo spracovanie dosiek plošných spojov, zvárací drôt, stroje na montáž dielov, spájkovacie stroje, stroje na upevňovanie skrutiek, elektrické nástroje; motory, elektrické motory, elektrické generátory; výťahy; zariadenia na pranie a sušenie, elektrické práčky na bielizeň, elektrické sušičky na bielizeň, elektrické umývačky riadu; kompresory (nie na chirurgické použitie); pumpy, elektrické pumpy; mixovacie, rezacie a sekacie stroje, miešacie stroje, elektrické odšťavovače, elektrické kuchynské roboty, elektrické mlynčeky na mäso, elektrické otvárače na konzervy, elektrické ostriče nožov, elektrické mlynčeky na kávu, elektrické drviče ľadu, elektrické zariadenia na spracovanie odpadu, záhradnícke nástroje, elektrické zariadenia na úpravu trávnikov, elektrické rozprašovače dezinfekčných prípravkov a insekticídov; elektrické zariadenia na čistenie, elektrické vysávače, elektrické leštiče podlahy; stroje a nástroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia a prevody a ich časti okrem súkolies a prevodov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem ručného; liahne; uvedené tovary s výnimkou uhlíkových a grafitových elektród alebo uhlíkových a grafitových produktov a olejových alebo tukových spojovacích zariadení, ich častí, podstavcov a ich častí a podobných súčastí.
09 - Predajné automaty; fotografické, kinematografické a optické prístroje a nástroje, fotoaparáty, elektrické bleskové jednotky obsahujúce zdroj a zábleskovú výbojku, digitálne fotoaparáty, fotoprojektory, mikroskopy s osvetlením, kopírovacie stroje a zriadenia, elektronické dosky s plošnými spojmi, šošovky; hasiace prístroje; batérie, suché články, nabíjateľné akumulátory, nabíjačky akumulátorov a batérií, akumulátory, solárne články, palivové články; elektroinštalačné zariadenia, konektory (elektrické), elektrické káble, elektrické vedenia, podlahové vedenia pre internetové elektrické rozvody, predradníky na stabilizáciu výbojok a tlejiviek, podpodlahové rozvodové systémy, spínače s tlmičom svetla, prerušovače obvodov, magnetické stýkače a štartéry, ochrany obvodov, spínacie mechanizmy, elektrické spojovacie skrine, vypínače zariadení, zásuvky, zástrčky (elektrické), izolačné materiály, elektrické časovacie spínače a iné inštalačné zariadenia; signalizačné prístroje a zariadenia, vstupné videotelefóny, interkomy, elektrické dverové zvončeky, budíky a bzučiaky, hlásiče požiarov, alarmy úniku plynu, alarmy proti zlodejom, prenosné núdzové bzučiaky; akustické prístroje a zariadenia, rozhlasové prijímače, kazetové páskové prehrávacie/záznamové zariadenia, rádiokazetové záznamové zariadenia, prenosné prehrávače kazetových pások, prehrávacie/záznamové CD, prehrávacie/záznamové zariadenia minidiskov, stojany na minidisky, prehrávacie/záznamové audiozariadenia na DVD, bezpečnostné digitálne prehrávacie/záznamové zariadenia, bezpečnostné digitálne karty, reproduktory, tunery, zosilňovače, stereokomponentné systémy, prehrávače záznamov, grafické korektory (ekqalizéry), rozhlasové prijímače s hodinami, nahrávacie zariadenia s integrovanými obvodmi, digitálne zvukové procesory, slúchadlá s hlavovým držiakom, slúchadlá na ucho/do ucha, mikrofóny, nahrávacie/prehrávacie zariadenia na spev zo záznamu, softvéry na CD (nahrané), elektrické megafóny, jazykové učebne, audiosystémy do automobilov, systémy adries pre verejnosť, audiomixéry, čističe audiozariadení, audiokáble, videokáble a iné akustické prístroje; audio-vizuálne prístroje a zariadenia, televízne prijímače, CRT displeje, katódové trubice, snímacie elektrónky, plazmové televízne prijímače, plazmové displeje, televízne, prijímače s LCD displejom, displeje s tekutými kryštálmi, televízne prijímače kombinované s nahrávacím zariadením na videopásky, televízne prijímače kombinované s prehrávacím zariadením na disky, antény, tunery na satelitné vysielanie, televízne tunery, internetové terminály, videoprojektory, video kazetové záznamové zariadenia, kamkordéry, videokamery, videotlačiarne, laserové prehrávacie zariadenia na disky, prehrávacie zariadenia na video CD, softvéry pre video CD, prehrávacie/záznamové videozariadenia na DVD, farebné videosystémy na veľkoplošné zobrazovanie, káblové televízne systémy, mechaniky pevných diskov, zariadenia na tvorbu videoobrazu, tabule elektrických optických zobrazovacích jednotiek, viacúčelové elektrické zobrazovacie systémy, systémy videozariadení s uzavretými obvodmi, softvér pre DVD, televízne kamery, videoprepínače, nelineárne editovacie systémy, zariadenia na kontrolu písania, autorizačný systém pre DVD, zobrazovacie zariadenia s diódou emitujúcou svetlo a iné audiovizuálne prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia pre optické disky, mechaniky optických diskov, nahrávače optických diskov, prehrávače optických diskov, vymieňače optických diskov, kazety optických diskov, riadiace systémy pre optický disk; komunikačné prístroje a zariadenia, faxy, vysielače/prijímače (transceivery), telefóny, celulárne mobilné telefóny, puzdrá na mobilné telefóny, telefónne záznamníky, miestne automatické linkové prepínacie systémy, prijímače globálneho pozičného systému (GPS), rádiotelefóny, lodné radary, prijímače rádiového upozorňovacieho zariadenia, mobilné komunikačné systémy, viackanálové rádiové systémy, elektrické dopravno-informačné tabule, telekonferenčné videosystémy, systémy osobných prenosných telefónov, systémy lokálnych sietí, audio-vizuálne kódovacie/dekódovacie zariadenia, navigačné cestné systémy pre automobily, elektronické systémy na vyberanie cestných poplatkov, anténa pre GPS (globálne pozičné systémy); kontrolné a riadiace prístroje a zariadenia, elektrické otvárače dverí, komunikačné a monitorovacie systémy pre bytové jednotky, ochranné detekčné systémy, automatické systémy na monitorovacie a kontrolné funkcie v rámci budov, elektrické viacúrovňové bezpečnostné zariadenia; automatické kontrolné prístroje a zariadenia, elektrické rozvádzacie dosky, dopravné signalizačné zariadenia, lokalizačné systémy autobusov, ultrazvukové detektory vozidiel, informačné a telekomunikačné siete na riadenie cestnej premávky, stmievače, spínače denného osvetlenia, invertory, programovateľné regulátory, transformátory, skriňové rozvádzače, domáce systémy na výrobu elektriny, kondenzátory, textové procesory, skenery obrázkov pre osobné počítače, tlačiarne, prídavné adaptéry k počítačom, notebooky a iné mobilné zariadenia obsahujúce sieťové adaptéry, pamäte RAM, modemy alebo pevné disky, počítačové klávesnice, počítačové myši (zariadenia na spracovanie dát), mechaniky CD-ROM, mechaniky pružných diskov, čítacie/zapisovacie zariadenia kariet, čítacie zariadenia na identifikačné kódy, zaznamenávače času, ručné dátové terminály, systémy predajných miest, terminály na zber dát, palmtopy (osobné digitálne organizéry), mechaniky DVD-RAM/ROM, systémy pre počítačom podporované navrhovanie alebo počítačom podporovanú výrobu, mechaniky pevných diskov systémov, neprerušiteľné zdroje elektrickej energie pre počítače, komunikačné a vysielacie zariadenia; externé záznamové médiá, videopásky, čistiace pásky, D-VHS kazetové videopásky, audiopásky, pružné disky, optické disky, minidisky, DVD (digitálne univerzálne disky), IC pamäťové karty; meracie prístroje a zariadenia, termoluminescenčné dozimetrické systémy, prenosné röntgenové dozimetre, elektronické počítacie prístroje, ampérmetre, merače spotreby energie, merače väzby medzi obvodmi, elektrické merače rozptylu, elektrické merače izolácie, teplomery, procesory meracích systémov, monitory elektrickej energie multiobvodového typu, mikropresné meracie prístroje, prístroje na meranie telesného tuku, počítadlá krokov, audio/video analyzátory, osciloskopy, modulátory, voltmetre, merače zakrivenia a iné meracie zariadenia; senzory, fotosenzory, teplotné senzory, senzory na určovanie polohy, senzory na meranie uhlovej rýchlosti, senzory na meranie rotácie, senzory na meranie uhlov, senzory na meranie vlhkosti a iné senzory; elektrické súčiastky, diódy emitujúce svetlo, tekuté kryštály, moduly displejov s tekutým kryštálom, magnetróny (prístroje na pozorovanie prúdu elektrónov), diódy, tranzistory, termostaty, integrované obvody, integrované systémy s veľkým množstvom komponentov na jednom čipe, polovodičové pamäťové zariadenia, jednočipové mikropočítače, kondenzátorové moduly do mikrofónov, procesory na spracovanie poltónového obrazu, hlavy tepelných tlačiarní, magnetické hlavy, permanentné magnety, konektory, relé obvody, komponenty zobrazovacích zariadení, polovodičové lasery, CCD obrazové senzory, filmové kondenzátory, membránové jednotky na okysličovanie, elektrické tunerové jednotky, vysokofrekvenčné jednotky, jednotky na legalizáciu mincí, jednotky na legalizáciu bankoviek, čítacie/zapisovacie zariadenia magnetických kariet, oscilátory s riadeným napätím, PLL syntetizátorové moduly, modulové jednotky na bezdrôtovú komunikáciu, súčiastky na optickú transmisiu, dosky plošných spojov, komponenty reproduktorov, dodávače alebo zásobovače energie, adaptéry striedavého prúdu, konvergentné magnety, indukčné cievky, kondenzátory elektrických zariadení, filtre elektrických signálov, transformátory, vychyľovacie cievky, termistory, varistory, piezoelektrické keramické komponenty, akusticko-optické zariadenia, elektrické odpory, potenciometre, kódovacie zariadenia, tlačiarenské jednotky, hybridné integrované obvody, komponenty vypínačov, elektroinštalačné panely, dosky zvariteľné teplom, transparentné dotykové panely, elektroluminescenčné prvky, diaľkové ovládacie jednotky, magnetické odolné prvky, tepelné poistky a iné elektronické súčiastky okrem integrovaných obvodov, integrované systémy s veľkým množstvom komponentov na jednom čipe a dosky plošných spojov určené na použitie v systémoch elektronického spracovania dát, pridávacie a sčítacie zariadenia; iné elektronické prístroje pre domácnosť, elektrické ploché žehličky, elektrické kulmy, elektrické vlasové žehličky; prístroje na zváranie, zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom, zváracie elektródy zariadenia na rezanie kovu oblúkom, plynom alebo plazmou; prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, kinematografické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; uvedené tovary s výnimkou uhlíkových a grafitových elektród alebo uhlíkových a grafitových produktov a olejových alebo tukových spojovacích zariadení, ich častí, podstavcov a ich častí a podobných súčastí.
11 - Osvetľovacie zariadenia a prístroje, žiarivky, žiarivkové štartéry, fluorescenčné lampy so závitom, fluorescenčné lampy, wolfrámové halogénové lampy, baterky, fluorescenčné lampáše, iné lampy, fluorescenčné osvetľovacie telesá, dynamo osvetľovacie súpravy na bicykle, germicídne lampy, elektrické hubiče hmyzu a iné osvetľovacie telesá; zariadenia na varenie, automatické zariadenia na prípravu chleba v domácnosti, elektrické kanvice, elektrické variče ryže, variče ryže na plyn, pomalovariče, elektrické ražne, rúry, rúry na varenie, hriankovače, kávovary, elektrické kuchynské sporáky, elektrické termohrnce, plynové variče, platne s indukčným ohrevom, elektrické platničky na barbacue, mixéry, odšťavovače, ručné mixéry, kuchynské roboty, mlynčeky na mäso, elektrické otvárače konzerv, elektrické ostriče nožov, mikrovlnné rúry, plynové sporáky s rúrou, elektrické panvice na prípravu potravín, výlevky a iné variče; zariadenia na chladenie a mrazenie, chladničky, mrazničky, dávkovače studenej a horúcej vody, chladiace a mraziace vitríny, elektrické chladiče vody, elektrické zariadenia na výrobu ľadu; ventilačné zariadenia a prístroje, elektrické ventilátory, vetracie ventilátory, elektrické čističe vzduchu, digestory, elektrické odvlhčovače, elektrické zvlhčovače, fúkacie zariadenia, vzduchové clony, zariadenia na úpravu vzduchu, stropné ventilátory, strešné ventilátory, elektrostatické odstraňovače prachu, ich časti a príslušenstvo, všetko zahrnuté v triede 11 a iné ventilačné prístroje a zariadenia; zariadenia na ohrievanie, ochladzovanie a klimatizáciu, vzduchové klimatizačné zariadenia, ventilátorové jednotky pre klimatizačné zariadenia, odparníkové osviežovače vzduchu, ohrievacie a vykurovacie zariadenia, elektrické vyhrievače priestoru, elektrické prikrývky, elektricky vyhrievané podlahoviny, ventilátorové ohrievače na vykurovací petrolej, elektrické ohrievače nôh, plynové bezdrôtové ohrievače a iné vykurovacie, ochladzovacie a klimatizačné zariadenia; zariadenia na sanitárne účely, elektrické bidety, toalety a záchody, umývacie sedadlá na záchody, prenosné toalety, systémy na aeračnú úpravu splaškov, čističe vody, pece na spaľovanie odpadov, kuchynské zariadenia na spracovanie odpadov, sauny, vane, vaňové zariadenia, domáce elektrické sprchy; ohrievače vody, plynové rýchloohrievače vody a iné ohrievače vody; prístroje a zariadenia na sušenie, sušičky riadu, elektrické sušičky na vlasy, sušičky na bielizeň a iné sušičky; zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD; 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  18.12.2010 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2010 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 6/2003 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 05.09.2011 9/2011 MA3M
 
POZ 3807-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
F0011 Popl. za prihlášku 28.12.2000 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3807-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 18.12.2000 Typ Doručené
Prihláška OZ 18.12.2000 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 04.01.2001 Typ Platba
výsledok rešerše 22.08.2002 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 23.08.2002 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.09.2002 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2002 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 27.12.2002 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
POZ 3807-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku