Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3802-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202280 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3802-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje; nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GRANDIAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Les Grands Chais de France S.A.; 1, rue de la Division Leclerc, F-67290 Petersbach; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  17.12.2011 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2011 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 6/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2012 1/2012 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 03.09.2012 9/2012 MA3M
 
POZ 3802-2001
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2001 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.10.2011 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.09.2021 133,00 EUR 22.10.2021 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3802-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.12.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 17.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 05.09.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2011 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 12.10.2011 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2011 Typ Platba
8 Doplnenie materiálov 13.10.2011 Typ Doručené
8a Doklad o prevode/prechode 13.10.2011 Typ Doručené
8b Plná moc 13.10.2011 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2021 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
10b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
10c Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
11a Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
11b Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.09.2021 Typ Platba
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.09.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
14a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 22.09.2021 Typ Odoslané
16 oznámenie o zániku OZ pri podaní žiadosti o obnovu/prevod/zmenu 22.09.2021 Typ Odoslané
17 Žiadosť o vrátenie poplatku 05.10.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o vrátenie poplatku 06.10.2021 Typ Doručené
19 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 14.10.2021 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 21.10.2021 Typ Interné listy
POZ 3802-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 31.10.2011 Les Grands Chais de France S.A. UNITED BRANDS, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 31.10.2011 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku