Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 379-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  379-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky; potravinové doplnky; výživové doplnky pre ľudí, nie na lekárske účely; potravinové doplnky pre ľudí, nie na lekárske účely; minerálne výživové doplnky pre ľudí; minerálne potravinové doplnky pre ľudí; výživové doplnky vo forme nápojov; stravovacie doplnkové nápojové zmesi; práškové nápojové zmesi ako výživové doplnky; práškové výživové doplnky.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod.
44 - Zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 01.15.15, 05.03.15, 29.01.03, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  pH balance s. r. o.; Štúrova 36/9, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  RS legal s.r.o.; Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 379-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 379-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 05.02.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 05.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 379-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku