Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3787-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  208574 
(151)  Dátum zápisu  09.02.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3787-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  78/158,895 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.08.2002 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.05.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické bulletiny a letáky, tlačové správy a spravodajstvo.
35 - Uverejňovanie a vydávanie elektronických bulletinov a letákov, uverejňovanie a vydávanie bulletinov, tlačových správ a spravodajských textov, všetko vrátane reklamných textov.
38 - Elektronický prenos správ a obrazov, údajov a dokumentov, prostredníctvom počítačových terminálov, internetu, satelitu a bezdrôtového prenosu, elektronická pošta, faxový prenos.
41 - Uverejňovanie a vydávanie elektronických bulletinov a letákov s výnimkou reklamných textov, uverejňovanie a vydávanie bulletinov, tlačových správ a spravodajských textov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BUSINESS WIRE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Business Wire, Inc.; 44 Montgomery Street, 39th Floor, San Francisco, California 94104; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš - ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2004 11/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.05.2005 5/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2012 8/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
 
POZ 3787-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.01.2003 3 500,00 SKK
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.07.2004 300,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2012 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3787-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 30.12.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.01.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.01.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.01.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2003 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 30.01.2003 Typ Odoslané
Plná moc 17.02.2003 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 17.02.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 30.03.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.04.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.06.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie doplatku 02.07.2004 Typ Odoslané
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.07.2004 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 18.08.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.02.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.03.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.03.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 3787-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.05.2012 Business Wire, Inc. Business Wire
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku