Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3780-2001
(111)  Trademark Number  202014 
(151)  Registration Date  11.02.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  3780-2001 
(220)  Application Date  17.12.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2002 
(450)  Publication of Registration Date  02.05.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  32, 33 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje; nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  EL EMPERADOR 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Les Grands Chais de France S.A.; 1, rue de la Division Leclerc, F-67290 Petersbach; FR 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  17.12.2011 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.12.2011 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2012 01/2012 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 03.09.2012 09/2012 MA3M
 
POZ 3780-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3780-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.12.2001 Type Delivered
1a Plná moc 17.12.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 30.07.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 30.07.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Type Sent document
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2011 Type Delivered
6a Doklad o prevode 12.10.2011 Type Delivered
7 Doplnenie materiálov 13.10.2011 Type Delivered
7a Plná moc 13.10.2011 Type Delivered
7b Doklad o prevode 13.10.2011 Type Delivered
8 Oznámenie 14.10.2011 Type Delivered
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2011 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2021 Type Delivered
11a Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Type Delivered
11b Plná moc 16.09.2021 Type Delivered
11c Sprievodný list 16.09.2021 Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Type Delivered
12a Plná moc 16.09.2021 Type Delivered
12b Sprievodný list 16.09.2021 Type Delivered
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.09.2021 Type Payment
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.09.2021 Type Delivered
14a Plná moc 20.09.2021 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Type Delivered
15a Plná moc 20.09.2021 Type Delivered
16 všeobecný referátnik 22.09.2021 Type Sent document
17 oznámenie o zániku OZ pri podaní žiadosti o obnovu/prevod/zmenu 22.09.2021 Type Sent document
18 Žiadosť o vrátenie poplatku 05.10.2021 Type Delivered
19 Žiadosť o vrátenie poplatku 06.10.2021 Type Delivered
20 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 14.10.2021 Type Sent document
21 vnútrospisový list 21.10.2021 Type Internal Letter
POZ 3780-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 31.10.2011 Les Grands Chais de France S.A. UNITED BRANDS, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 31.10.2011 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku