Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3780-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202014 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3780-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje; nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EL EMPERADOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Les Grands Chais de France S.A.; 1, rue de la Division Leclerc, F-67290 Petersbach; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  17.12.2011 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2011 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2012 01/2012 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 03.09.2012 09/2012 MA3M
 
POZ 3780-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3780-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.12.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 17.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 30.07.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 30.07.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2011 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 12.10.2011 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 13.10.2011 Typ Doručené
7a Plná moc 13.10.2011 Typ Doručené
7b Doklad o prevode 13.10.2011 Typ Doručené
8 Oznámenie 14.10.2011 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2011 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2021 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
11b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
11c Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
12b Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.09.2021 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.09.2021 Typ Doručené
14a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 22.09.2021 Typ Odoslané
17 oznámenie o zániku OZ pri podaní žiadosti o obnovu/prevod/zmenu 22.09.2021 Typ Odoslané
18 Žiadosť o vrátenie poplatku 05.10.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o vrátenie poplatku 06.10.2021 Typ Doručené
20 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 14.10.2021 Typ Odoslané
21 vnútrospisový list 21.10.2021 Typ Interné listy
POZ 3780-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 31.10.2011 Les Grands Chais de France S.A. UNITED BRANDS, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 31.10.2011 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku