Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 377-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  377-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; reklama; prenájom reklamných materiálov; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti stavebníctva; sprostredkovanie maloobchodných služieb so stavebným materiálom, s drôtenými systémami spojenými do blokov, kaziet a košov na budovanie oporných múrov, zárubných múrov a protihlukových stien, s kamennými systémami a štrkovými systémami spojených drôtom do blokov, kaziet a košov na budovanie oporných múrov, zárubných múrov a protihlukových stien.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba dopravných stavieb; výstavba inžinierskych stavieb; výstavba tovární; stavba skladov; sanácia zosuvov svahov; vystužovanie zemných svahov; budovanie oporných múrov a protihlukových stien; výstavba diaľničných, rýchlostných, cestných a železničných násypov a svahov; stavebné informácie; informácie o opravách; stavebné poradenstvo; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný dozor; sprostredkovateľské služby v oblasti stavebníctva.
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; praktický výcvik (ukážky); odborné preškoľovanie v oblasti stavebníctva, zvárania, dopravných stavieb, rekonštrukcií zosuvov svahov, vystužovania svahov, výstavby oporných múrov, protihlukových stien, výstavby diaľničných, rýchlostných, cestných a železničných násypov a svahov.
42 - Projektovanie v pozemnom staviteľstve; inžinierska činnosť; urbanistické plánovanie; architektonické poradenstvo; štúdie technických projektov; geologický výskum; geologický prieskum; geodézia (zememeračstvo); priemyselné analýzy; inžinierske služby v oblasti analýzy konštrukcií; vypracovanie stavebných výkresov; stavebné projektovanie; plánovanie v oblasti výstavby; výskum v oblasti stavebníctva; vývoj výrobkov a systémov v oblasti stavebníctva; výskum stavebných konštrukčných prvkov a prefabrikátov; vývoj stavebných konštrukčných prvkov a prefabrikátov; vývoj stavebných kovových a nekovových konštrukcií; materiálové skúšky; fyzikálne a mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií; odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti projektovania stavieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.13, 26.11.99, 26.04.09, 26.15.09, 29.01.08, 14.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Eduard Vašik; Fraňa Kráľa 1035/10, 900 21 Svätý Jur; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 377-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 377-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.02.2018 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.02.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.02.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.06.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.09.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 04.09.2018 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 04.09.2018 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 06.09.2018 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.10.2018 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.12.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.12.2018 Typ Doručené
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.02.2019 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.02.2019 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.04.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 23.04.2019 Typ Doručené
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.05.2019 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.06.2019 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 20.06.2019 Typ Doručené
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.08.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.08.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 20.08.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.08.2019 Typ Doručené
18 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.08.2019 Typ Platba
19 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.09.2019 Typ Odoslané
20 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2019 Typ Platba
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.10.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 21.10.2019 Typ Doručené
22 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 06.11.2019 Typ Odoslané
23 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2019 Typ Platba
POZ 377-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku