Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 377-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  377-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; reklama; prenájom reklamných materiálov; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti stavebníctva; sprostredkovanie maloobchodných služieb so stavebným materiálom, s drôtenými systémami spojenými do blokov, kaziet a košov na budovanie oporných múrov, zárubných múrov a protihlukových stien, s kamennými systémami a štrkovými systémami spojených drôtom do blokov, kaziet a košov na budovanie oporných múrov, zárubných múrov a protihlukových stien.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba dopravných stavieb; výstavba inžinierskych stavieb; výstavba tovární; stavba skladov; sanácia zosuvov svahov; vystužovanie zemných svahov; budovanie oporných múrov a protihlukových stien; výstavba diaľničných, rýchlostných, cestných a železničných násypov a svahov; stavebné informácie; informácie o opravách; stavebné poradenstvo; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný dozor; sprostredkovateľské služby v oblasti stavebníctva.
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; praktický výcvik (ukážky); odborné preškoľovanie v oblasti stavebníctva, zvárania, dopravných stavieb, rekonštrukcií zosuvov svahov, vystužovania svahov, výstavby oporných múrov, protihlukových stien, výstavby diaľničných, rýchlostných, cestných a železničných násypov a svahov.
42 - Projektovanie v pozemnom staviteľstve; inžinierska činnosť; urbanistické plánovanie; architektonické poradenstvo; štúdie technických projektov; geologický výskum; geologický prieskum; geodézia (zememeračstvo); priemyselné analýzy; inžinierske služby v oblasti analýzy konštrukcií; vypracovanie stavebných výkresov; stavebné projektovanie; plánovanie v oblasti výstavby; výskum v oblasti stavebníctva; vývoj výrobkov a systémov v oblasti stavebníctva; výskum stavebných konštrukčných prvkov a prefabrikátov; vývoj stavebných konštrukčných prvkov a prefabrikátov; vývoj stavebných kovových a nekovových konštrukcií; materiálové skúšky; fyzikálne a mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií; odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti projektovania stavieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.13, 26.11.99, 26.04.09, 26.15.09, 29.01.08, 14.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Eduard Vašik; Fraňa Kráľa 1035/10, 900 21 Svätý Jur; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 377-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 377-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.02.2018 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.02.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.02.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.06.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.09.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 04.09.2018 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 04.09.2018 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 06.09.2018 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.10.2018 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.12.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.12.2018 Typ Doručené
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.02.2019 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.02.2019 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.04.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 23.04.2019 Typ Doručené
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.05.2019 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.06.2019 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 20.06.2019 Typ Doručené
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.08.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.08.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 20.08.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.08.2019 Typ Doručené
18 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.08.2019 Typ Platba
19 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.09.2019 Typ Odoslané
20 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2019 Typ Platba
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.10.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 21.10.2019 Typ Doručené
22 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 06.11.2019 Typ Odoslané
23 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2019 Typ Platba
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.12.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 20.12.2019 Typ Doručené
25 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.01.2020 Typ Platba
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.02.2020 Typ Doručené
26a Sprievodný list 20.02.2020 Typ Doručené
27 Odpoveď na správu úradu 05.03.2020 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 05.03.2020 Typ Doručené
27b Príloha inde neuvedená 05.03.2020 Typ Doručené
28 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2020 Typ Platba
POZ 377-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku