Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3762-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202550 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3762-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb súvisiacich so zabezpečovaním organizácie, prevádzky, riadenia a obchodných aktivít podnikov.
36 - Poisťovníctvo, finančníctvo a peňažníctvo, služby v oblasti peňažníctva a poisťovníctva vrátane súvisiacej sprostredkovateľskej a maklérskej činnosti, činnosti súvisiace s poisťovacou, zábrannou a zaisťovacou činnosťou, šetrenia vo finančných a poistných záležitostiach, likvidácia poistných udalostí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva, nájom a prenájom nehnuteľností.
41 - Prednášková a vzdelávacia činnosť.
42 - Vývoj a tvorba softvéru, znalecké a odborné posudky a konzultácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RENOMIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RENOMIA, s. r. o.; Panenská 7, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2004 07/2004 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 3762-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3762-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.12.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 17.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.12.2001 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2002 Typ Odoslané
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.09.2002 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 18.10.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 18.10.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2004 Typ Doručené
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 19.04.2004 Typ Doručené
8b Plná moc 19.04.2004 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.04.2004 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2004 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2011 Typ Platba
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.10.2011 Typ Doručené
12a Oznámenie k poplatkom 12.10.2011 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2011 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.04.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.10.2021 Typ Doručené
15a Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
15c Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Typ Doručené
15d Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Typ Doručené
16a Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Typ Doručené
16b Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
16c Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Typ Doručené
16d Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.10.2021 Typ Odoslané
18 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 14.10.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.10.2021 Typ Odoslané
POZ 3762-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.04.2004 RENOMIA, s. r. o. APS RENOMIA, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2021 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku