Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 375-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258003 
(151)  Dátum zápisu  02.08.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.08.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  375-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.04.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  24.08.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané nosiče s televíznymi programami; sťahovateľné videosúbory; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné filmy; sťahovateľné televízne programy; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; podcasty (sťahovateľné); videokazety; interaktívne kompaktné disky; vopred nahrané kompaktné disky, optické kompaktné disky a DVD disky; počítačové programy (nahraté alebo sťahovateľné); mobilný aplikačný softvér pre interaktívnu televíziu a pre interaktívne hry a kvízy; softvér pre videohry; softvér pre počítačové hry; interaktívne počítačové programy pre videohry; elektronické herné počítačové programy; herný hardvér a softvér pre virtuálnu realitu; počítačový softvér pre kvízy; softvér pre arkádové hracie videoautomaty; softvér pre počítačové hry pre výherné hracie automaty; aplikačný softvér pre hazardné hry; sťahovateľný aplikačný softvér pre hazardné hry; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné elektronické knihy; audio knihy; e-knihy; puzdrá na mobilné telefóny; zvukové nahrávky a video nahrávky a sťahovateľné súbory; sťahovateľné online plagáty, fotografie, obrázky, články, poukážky a vstupenky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné mobilné aplikácie; počítačový a mobilný aplikačný softvér umožňujúci vysielanie, prenos, streamovanie, prezeranie, nahrávanie, sťahovanie, upravovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie, manipuláciu, distribúciu, publikovanie, reprodukovanie, kódovanie a dekódovanie elektronických médií, multimediálneho obsahu, videí, filmov, obrázkov, textov, fotografií, hier, obsahu vytvoreného používateľmi, zvukového obsahu a informácií prostredníctvom internetu alebo iných počítačových a komunikačných sietí; disky s počítačovými hrami.
41 - Zábava; poskytovanie zábavy prostredníctvom televízie, káblovej televízie, satelitnej televízie a internetu; zábava v podobe televíznych programov; televízna zábava zahŕňajúca účasť telefonujúceho publika; poskytovanie vzdelávacích zábavných služieb; služby týkajúce sa hier pre virtuálnu realitu poskytované on-line prostredníctvom počítačovej siete; poskytovanie informácií týkajúcich sa zábavných podujatí prostredníctvom online sietí a internetu; tvorba televíznych programov; tvorba zvukových záznamov; tvorba videozáznamov; produkcia filmov (nie reklamných); moderovanie televíznych programov; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie videonahrávok; distribúcia filmov; distribúcia televíznych programov; distribúcia zvukových nahrávok; distribúcia videonahrávok; organizovanie vzdelávacích podujatí; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie zábavných podujatí; organizovanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; tvorba divadelných alebo iných predstavení; zábavné parky; herne s hracími automatmi (služby); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh, časopisov, tlačovín; vydávanie textov (okrem reklamných); služby v oblasti vydávania hudby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov, novín, príručiek, inštruktážnych a učebných materiálov; poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); online poskytovanie digitálnej hudby(bez možnosti kopírovania); elektronické hry poskytované prostredníctvom internetu; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online hazardné hry; služby kasín (hazardné hry); stávkovanie; služby v oblasti hrania pokra; organizovanie hier bingo; organizovanie hier zručnosti (zábava); informačné a poradenské služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LÁSKA NA CHATE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ITV Studios Netherlands Content B.V.; Koos Postemalaan 8, 1217 ZC Hilversum; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.04.2022 8/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 24.08.2022 16/2022 FG3M
 
POZ 375-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 375-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
opätovne odoslaný list Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.03.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 09.09.2022 Typ Doručené
POZ 375-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku