Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 374-95
(111)  Číslo ochrannej známky  181162 
(151)  Dátum zápisu  23.06.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.02.2015 
(210)  Číslo prihlášky  374-95 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.02.1995 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.09.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FLORÉN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.02.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.1998 03/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.09.1998 09/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2004 07/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.04.2005 04/2005 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.06.2015 06/2015 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 374-95
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 374-95
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 08.02.1995 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 10.03.1995 Typ Platba
3 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.12.1996 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku 11.11.1997 Typ Odoslané
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
6 výsledok rešerše 10.11.1997 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 02.12.1997 Typ Interné listy
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.03.1998 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 09.06.1998 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.07.1998 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zmenu adresy 15.02.1999 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 21.12.1999 Typ Odoslané
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
15 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 11.01.2000 Typ Interné listy
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2000 Typ Odoslané
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2004 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 08.03.2004 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 02.04.2004 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2004 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2004 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.02.2005 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2005 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.12.2007 Typ Doručené
24a Licenčná zmluva 10.12.2007 Typ Doručené
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Typ Doručené
25a Doklad o prevode 27.12.2007 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
27 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
28 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
29 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
30 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Typ Doručené
30a Plná moc 27.03.2009 Typ Doručené
31 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Typ Odoslané
32 Avízo o platbe 26.05.2009 Typ Doručené
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Typ Platba
34 Avízo o platbe 28.05.2009 Typ Doručené
35 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
36 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2014 Typ Doručené
36a Plná moc 14.02.2014 Typ Doručené
36b Doklad o podniku/podnikateľovi 14.02.2014 Typ Doručené
37 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.02.2014 Typ Doručené
38 vyžiadanie poplatku 29.04.2014 Typ Odoslané
39 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.05.2014 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
41 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.01.2015 Typ Doručené
42 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.02.2015 Typ Odoslané
43 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2015 Typ Platba
44 dodatok k osvedčeniu OZ 13.05.2015 Typ Odoslané
45 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Typ Doručené
45a Doklad o prevode 27.08.2019 Typ Doručené
45b Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
46 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Typ Odoslané
47 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Typ Platba
48 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Typ Odoslané
49 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Typ Doručené
49a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
50 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 374-95
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Slovenské sladovne, š. p.
HORDEN, a.s.
ESPERIA, a.s.
1 Prevod majiteľa 20.04.2004 Pivovar Stein, a. s. ESPERIA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2004 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 05.06.2014 Belička Ivan, Ing.
7 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku