Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3711-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  195118 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.12.2020 
(210)  Číslo prihlášky  3711-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.12.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.02.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SENSILUX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UNIMED PHARMA, spol. s r.o.; Oriešková 11, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Tencerová Miroslava, JUDr., advokátka; Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  772823 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  09. 11. 2001 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  CZ; DE; GR; HR; HU; LT; LV; PL; RO; RU; SI; UA; VN; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.02.2001 02/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2001 08/2001 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 09.05.2002 05/2002 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 13.01.2021 01/2021 ND3M
 
POZ 3711-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3711-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 11.12.2000 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.12.2000 Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.12.2000 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku 29.12.2000 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku 29.12.2000 Typ Odoslané
6 Plná moc 10.01.2001 Typ Doručené
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.01.2001 Typ Platba
8 F0011 Popl. za prihlášku 18.01.2001 Typ Platba
9 výsledok rešerše 28.12.2000 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 23.01.2001 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.05.2001 Typ Odoslané
12 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 23.05.2001 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku v CHF 23.05.2001 Typ Odoslané
14 sprievodný list do OMPI 24.05.2001 Typ Odoslané
15 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 09.11.2001 Typ Doručené
16 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.12.2001 Typ Platba
17 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 09.11.2001 Typ Doručené
18 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.12.2001 Typ Platba
19 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 18.12.2001 Typ Odoslané
20 vyžiadanie poplatku v CHF 18.12.2001 Typ Odoslané
21 sprievodný list do OMPI 21.12.2001 Typ Odoslané
22 Notifikácia z OMPI 15.02.2002 Typ Doručené
23 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
24 dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2002 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.12.2005 Typ Doručené
25a Plná moc 28.12.2005 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku 12.01.2006 Typ Odoslané
27 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.01.2006 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 26.01.2006 Typ Odoslané
29 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 10.01.2011 Typ Doručené
29a Oznámenie k poplatkom 10.01.2011 Typ Doručené
30 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 13.01.2011 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2011 Typ Odoslané
32 Notifikácia z OMPI 05.12.2011 Typ Doručené
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.04.2020 Typ Doručené
34 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.10.2020 Typ Platba
35 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2020 Typ Doručené
35a Oznámenie k poplatkom 28.10.2020 Typ Doručené
36 dodatok k osvedčeniu OZ 10.12.2020 Typ Odoslané
37 Notifikácia z OMPI 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 3711-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2006 Tencerová Miroslava, JUDr., advokátka Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku