Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 370-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223148 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.02.2018 
(210)  Číslo prihlášky  370-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.02.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické, najmä krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty, vlasové prípravky.
05 - Výrobky veterinárske a farmaceutické, výrobky hygienické v rámci tejto triedy (napr. zdravotné nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami, vložky, vata, tampóny), výrobky dietetické pre deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  curenzym 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.02.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2008 08/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.01.2009 01/2009 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 04.04.2018 04/2018 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 370-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 370-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 27.02.2008 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.03.2008 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2008 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.03.2008 Typ Odoslané
5 Plná moc 11.04.2008 Typ Doručené
6 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 23.04.2008 Typ Odoslané
7 Plná moc 21.05.2008 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 09.06.2008 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 13.06.2008 Typ Interné listy
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Typ Doručené
10a Plná moc 22.08.2008 Typ Doručené
10b Doklad o prevode 22.08.2008 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Typ Platba
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 11.09.2008 Typ Odoslané
13 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 10.09.2008 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2008 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.01.2018 Typ Doručené
15a Sprievodný list 24.01.2018 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.02.2018 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.03.2018 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.03.2018 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis prevodu 11.02.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 11.02.2021 Typ Doručené
19b Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
21 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
21a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 370-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 10.09.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Prevod majiteľa 13.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku