Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 37-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235116 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  37-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.01.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; public relations; reklama; vydávanie reklamných a náborových textov.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie konferencii; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávacie služby; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prednáškových sál: prenájom prechodného ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 27.05.22, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TORIBA, s. r. o.; Trebišovská 4, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Marianna Smatanová, JUDr.; Jozefská 3, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
 
POZ 37-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.02.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 37-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.01.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.02.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.02.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 21.02.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Typ Doručené
POZ 37-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku