Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 37-2013
(111)  Trademark Number  235116 
(151)  Registration Date  11.07.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  37-2013 
(220)  Application Date  09.01.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2013 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; public relations; reklama; vydávanie reklamných a náborových textov.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie konferencii; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávacie služby; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prednáškových sál: prenájom prechodného ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.05.01, 27.05.22, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, ružová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TORIBA, s. r. o.; Trebišovská 4, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Marianna Smatanová, JUDr.; Jozefská 3, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.01.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
 
POZ 37-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.02.2013 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 37-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.01.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 09.01.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.02.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.02.2013 Type Payment
výsledok rešerše 21.02.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Type Delivered
POZ 37-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku