Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3693-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202004 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3693-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko, mliečne výrobky, predovšetkým mlieko na pitie, kyslé mlieko, cmar, jogurt, ovocný jogurt, čokoládový alebo kakaový jogurt, nealkoholické miešané mliečne nápoje, kefír, smotana, jemný biely syr, jemný biely syr s ovocím a bylinkami; dezerty zložené hlavne z mlieka a ochutenej želatíny a/alebo škrobu ako spojiva, maslo, čisté maslo, syry a syrové produkty, mlieko a srvátkový prášok ako potravina, dietetické jogurty na nelekárske účely.
30 - Pudingy, zmrzlina, ovocná zmrzlina, prášok na zmrzlinu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Zott - Dodávateľ mliečnych potešení 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zott SE & Co. KG; Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 3693-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3693-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 17.01.2002 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.03.2002 Typ Doručené
5 Plná moc 22.03.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 23.08.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 23.08.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.06.2011 Typ Doručené
9a Plná moc 16.06.2011 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.06.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.04.2014 Typ Doručené
12a Plná moc 03.04.2014 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2014 Typ Doručené
13a Doklad 03.04.2014 Typ Doručené
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.04.2014 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.04.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.10.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 23.10.2021 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.10.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
21 všeobecný referátnik 24.11.2021 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.11.2021 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 3693-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.05.2014 Zott SE & Co. KG Zott GmbH & Co. KG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.05.2014 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 29.11.2021 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o. Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku