Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 369-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234116 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  369-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Vzdelávacie služby poskytované jednotlivcami alebo inštitúciami, ktoré slúžia rozvoju mentálnych vlôh ľudí (výchova, vzdelávanie, školenia). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 02.09.15, 02.09.17, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior; Fedákova 5, 841 02 Bratislava 42; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 4/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.05.2017 5/2017 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 369-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2012 165,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.03.2017 14,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.04.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 369-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.03.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 19.06.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.06.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.08.2012 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 27.08.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.02.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 21.03.2017 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.03.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 02.05.2022 Typ Odoslané
POZ 369-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2017 Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior Občianske združenie Šanca pre nechcených
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku