Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3684-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202275 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3684-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, šatstva a kože; namáčacie a predpieracie prípravky; modriace prípravky na bielizeň a šatstvo; škrob na bielizeň; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; avivážne prípravky; prípravky na odstraňovanie farieb; odfarbovače; odhrdzovače; odlakovače; odstraňovače škvŕn; glazovacie prípravky na bielizeň; zmäkčovacie prípravky na bielizeň; voňavé vrecúška na bielizeň; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; leštiace pasty; leštidlá na obuv; leštidlá, konzervanty a krémy na kožu; vosk na dlážky; prípravky na čistenie odpadových rúr; prípravky na čistenie okien; mydlá aj toaletné, dezinfekčné, dezodoračné, medicinálne, holiace a proti poteniu; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické prípravky do kúpeľa aj kúpeľové soli; kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť; kozmetické krémy; vlasové vodičky; prípravky na kučeravenie vlasov; toaletné prípravky; farby a farbivá na kozmetické účely; laky na nechty; lesky na pery; rúže; holiace prípravky; kolínske vody; čistiace mlieka na kozmetické účely; prípravky na líčenie; líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidiel; skrášľovacie masky; depilačné a epilačné prípravky; opaľovacie prípravky; detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese; dezodoranty na osobnú potrebu; kadidlá; kamenec (antiseptikum); kozmetické taštičky; kozmetické potreby; voňavkárske výrobky; toaletné vody; voňavky; éterické oleje; aromatické látky (esencie); levandulová voda a olej; oleje na toaletné účely; prípravky na ostrenie; pemza; prípravky na čistenie zubov a hygienu ústnej dutiny; prípravky proti poteniu; sanitárne prípravky patriace do tejto triedy.
05 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke prípravky; dietetické látky a potraviny prispôsobené na lekárske účely; potrava pre chorých a dojčatá; vitamínové prípravky; náplasti a obväzový materiál; vata a tampóny aj absorpčné, antiseptické; cupanina; hygienické vložky aj pre inkontinentných pacientov; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; zubné abrazíva; dezinfekčné prípravky; antiseptické prípravky; čistiace prípravky na lekárske účely; sterilizačné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; sanitárne prípravky na liečebné účely a osobnú hygienu; dezodoranty s výnimkou na osobnú potrebu; liečivé prípravky a soli do kúpeľa; liečivé prípravky na zuby; liečivé čaje a nápoje; prípravky proti poteniu nôh.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar a písacie potreby; detské plienky z papiera, buničiny alebo celulózy; papierové obrúsky aj ako prestieranie, odstraňovače mejkapu; papierové obrúsky a utierky; toaletný papier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DAISY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MADEL S.P.A.; Via Evangelista Torricelli 3, 480 10 Cotignola; IT 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.; Šustekova 19, 851 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 3684-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3684-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.12.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 07.12.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.01.2002 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.01.2002 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.08.2002 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 27.08.2002 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 12.09.2002 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.09.2011 Typ Doručené
9a Plná moc 19.09.2011 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.10.2011 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.10.2011 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.10.2021 Typ Doručené
14a Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.11.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 3684-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku