Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 368-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241510 
(151)  Dátum zápisu  18.01.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  368-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.02.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Kartónové reklamné pútače na propagáciu športových podujatí; športové informačné letáky; prospekty a tlačené publikácie so zameraním na výučbu športových disciplín; tlačené periodické publikácie v oblasti športu; časopisy (periodiká); noviny; periodiká; papierové alebo kartónové vývesné tabule; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; časové rozvrhy (tlačoviny); útržkové bloky; lístky; papierové zástavky; etikety okrem textilných; papierové podložky pod poháre; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; tlačené publikácie; príručky; letáky; prospekty; knihy; brožúry; fotografie (tlačoviny); albumy; pohľadnice; grafické zobrazenia; olejotlače; komiksy; ročenky; kalendáre; mapy; tlačivá (formuláre); katalógy; papier; kartón; lepenka; papierové obrusy; papierové obrúsky (prestieranie); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; obtlačky; papiernický tovar; obaly (papiernický tovar); pečiatky; pečate; zošity; hárky papiera; obaly (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); kancelárske potreby okrem nábytku, použité ako reklamné alebo darčekové predmety; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); písacie potreby; perá (kancelárske potreby); obaly na doklady; podložky na písanie; stojany na fotografie; knihárske potreby; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia.
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi a s obuvou pre športovcov, so športovým náradím, so športovými zariadeniami, s tlačovinami, s knihami, s publikáciami, s CD a s DVD nosičmi so športovou tematikou a s výživovými doplnkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi a s obuvou pre športovcov, so športovým náradím, so športovými zariadeniami, s tlačovinami, s knihami, s publikáciami, s CD a s DVD nosičmi so športovou tematikou a s výživovými doplnkami prostredníctvom internetu; podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja tovarov pre tretie osoby predovšetkým prostredníctvom propagovania a distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zľavy; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; marketing; marketingové štúdie; vzťahy s verejnosťou (public relations); publikovanie kalendárov akcií na reklamné účely; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; predvádzanie tovaru; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kancelárske práce; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; prehľad tlače (výstrižkové služby); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; personálne poradenstvo pre športovcov; analýzy nákladov; fakturácie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 41 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Organizovanie súťaží a slávností spojených s udeľovaním cien; organizovanie spoločenských podujatí (gala slávností); organizovanie predstavení (manažérske služby); plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie športových podujatí, súťaží a turnajov; organizovanie rekreačných turnajov; agentúrne služby v oblasti zábavy; výchovno-zábavné služby klubov športových fanúšikov; poskytovanie služieb športových klubov; služby v oblasti športovej zábavy; informácie o možnostiach športovania; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o výsledkoch športových podujatí; informácií o športovom vzdelávaní; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie publikácií s výnimkou reklamných; formátovanie textov (nie na reklamné účely); vydávanie kníh; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; športový výcvik v oblasti zimných športov; organizovanie a vedenie koncertov; kultúrne podujatia; tábory na športové sústredenia; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie lotérií; meranie času na športových podujatiach; rozhodovanie na športových súťažiach; prenájom tenisových kurtov; prenájom športových plôch; školenia; odborné preškoľovanie; koučovanie (školenie); organizovanie seminárov a konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; výchovno-zábavné klubové služby; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie športového vybavenia; produkcia filmov (nie reklamných); redigovanie scenárov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografická reportáž; reportérske služby; rezervácia a predaj lístkov pre športové podujatia; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; služby v oblasti zábavy poskytované počas prestávok na športových podujatiach; poskytovanie golfových ihrísk; tlmočenie posunkovej reči; tlmočnícke služby; vzdelávacie služby v oblasti športu; vzdelávanie; informácie o možnostiach zábavy; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.15, 27.03.15, 05.13.01, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MADWIRE, s. r. o.; Svätoplukova 18892/2 A, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o.; Štefánikova 41, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  20.02.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2015 10/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2016 3/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.06.2017 6/2017 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2020 3/2020 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 11.05.2022 9/2022 PD3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 24.11.2022 22/2022 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 20.04.2022 platná
2 Daňový úrad Bratislava 07.11.2022 platná
 
POZ 368-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.03.2015 96,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2017 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2019 15,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.04.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 368-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.02.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.02.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.03.2015 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.06.2015 Typ Doručené
výsledok rešerše 24.06.2015 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.06.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.07.2015 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 23.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 23.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2017 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2017 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 05.04.2017 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 26.05.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.07.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 26.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 26.11.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.11.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.11.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.12.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 11.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 12.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 07.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Typ Odoslané
POZ 368-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.05.2017 B&D AGENCY B & D, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 21.01.2020 MADWIRE, s. r. o. Porubčan Róbert, Ing.
B&D AGENCY
3 Zápis alebo zmena zástupcu 21.01.2020 CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku