Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3678-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  206763 
(151)  Dátum zápisu  09.08.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3678-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.12.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti; reklamná činnosť a marketing; obchodné poradenstvo a konzultačná činnosť pri obchodnej činnosti a marketingu; poradenstvo v personálnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom.
41 - Organizovanie a vedenie kurzov, školení, konferencií, seminárov, športových a kultúrnych podujatí; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie a vzdelávanie; prekladateľské služby; sprostredkovanie prekladateľských služieb.
43 - Prevádzkovanie penziónov; ubytovacie, reštauračné a stravovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.02, 27.05.15, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tmavozelená, svetlozelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Greenlandia, s. r. o.; P. Pázmáňa č. 49/3, 927 00 Šaľa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2004 5/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2004 11/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.07.2007 7/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
 
POZ 3678-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.01.2003 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2007 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.07.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3678-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.12.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.12.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.01.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.01.2003 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.12.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 12.01.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.08.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 26.04.2007 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2007 Typ Doručené
vrátenie kolkových známok - vyžiadanie poplatku 16.05.2007 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.05.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.06.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.05.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 02.07.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3678-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.05.2007 Greenlandia, s. r. o. Penzióny Greenlandia, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku